دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عادله برزویی، ۱۳۹۸

رابطه رهبری اخلاقی عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

این پژوهش با هدف رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397 انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی است از نوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397 می باشد که شامل 79 نفر هستند. جهت نمونه گیری از نمونه گیری تمام شمار استفاده شد و حجم نمونه 79 نفر محاسبه شد ابزار تحقیق پرسشنامه رهبری اخلاقی کارلشون و همکاران (????)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993)، پرسشنامه تعهد عاطفی آلن و می یر (1990) و پرسشنامه تمایل به ترک کیم و همکاران (2007) استفاده شده است در این پایان نامه در تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار spss23 استفاده شد یافته ها نشان داد رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها: رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد عاطفی، تمایل به ترک مدیران

M.A. Thesis:

The Relationship between Organizational Justice Ethical Leadership and Emotional Commitment with the Desire to Leave Elementary School Principals in Sabzevar in the School Year 1997-98

The aim of this study was to investigate the relationship between ethical leadership, organizational justice and affective commitment in order to leave the managers of elementary schools in Sabzevar in the year 98-2018 in terms of purpose and in terms of the type of research, descriptive is correlational. The study population included all managers and deputies of the schools. Btadaiy is the city of Sabzevar in the Year 98-2018 which includes 79 people. Sampling was used for sampling and the sample size of 79 people was calculated by the research tools of the ethical leadership of Karlet and Associates (2011), Organizational Justice Questionnaire (1993), the affective commitment of Allen and the researcher (1990) and the tendency to crack the Kim et al. (2007) In this dissertation in inferential analysis, correlation and regression tests were used to help SPSS23 software, the results showed that ethical leadership, organizational justice and affective commitment were related to the intention of leaving managers of Sabzevar primary schools in the academic year 98 -1397.

Keywords: Ethical leadership, organizational justice, affective commitment, intention to leave managers