دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم نیک منش، ۱۳۹۸

بیش اعتمادی مدیران تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری

سرمایه¬گذاری در امور مختلف، همواره به¬عنوان یکی از راه¬های مهم توسعه شرکت¬ها و جلوگیری از رکود و عقب¬ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع و رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه¬گذاری شده است. لذا، شرکت¬ها برای بقا و گسترش فعالیت¬های خود، نیاز به انجام سرمایه¬گذاری¬های مناسب و به موقع و یا به عبارت دیگر افزایش کارایی سرمایه¬گذاری دارند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر بیش اعتمادی مدیران، تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه¬گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بیش اعتمادی ¬مدیر و کارایی سرمایه¬گذاری رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. مدیرانی که دارای ‌اعتماد به نفس بالا هستند، به دلیل خوش‌بینی بیش از حد، ممکن است جریان‌های نقدی حاصل از پروژه‌ها را اشتباهاً بسیار مطلوب پیش‌بینی کرده و از این¬رو، بسیاری از پروژه‌ها را بالاتر از ارزش واقعی‌‌شان ارزش‌گذاری کنند، بنابراین این بیش اعتمادی در مدیران می¬تواند اثر منفی بر سرمایه¬گذاری و کارایی آن¬ داشته باشد. هم¬چنین تامین مالی داخلی ارتباط بین بیش اعتمادی و کارایی سرمایه ‌گذاری را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: بیش اعتمادی مدیران- تامین مالی داخلی - کارایی سرمایه گذاری

M.A. Thesis:

More Trust Managers - Internal Finance - Investment Opportunity

Investing in different things has always been considered as one of the most important ways of developing companies and preventing stagnation and backwardness. Meanwhile, resource constraints and the rapid growth and transformation of economic relations have led to fierce competition in trade, industry, and investment. Therefore, companies in order to survive and expand their operations, need to make timely investments or in other words increase the efficiency of investment. The main purpose of this study was to determine the effect of managers' overconfidence, internal financing and return on investment in Tehran Stock Exchange. The study was conducted for a period of 5 years from 2013 to 2017 years. In this study, financial leverage and company size were used as control variables. Sample data of companies studied were analyzed by Excel software and analyzed by Ivoise software. This relationship is also significant. Managers who have high self-esteem may overestimate the projected cash flows due to over-optimism, and thus, many projects overestimate their true value, so overconfidence Managers can have a negative impact on investment and efficiency. Internal financing also moderates the relationship between overconfidence and investment efficiency, and the relationship is positive and significant.

Keywords: Managers' Overconfidence - Internal Financing - Return on Investment