دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید مرتضی جعفری، ۱۳۹۹

ارتقاء عملکرد شغلی از طریق سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتقاء عملکرد شغلی از طریق سرمایه روان¬شناختی و هویت سازمانی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری می¬باشد. جامعه¬ی آماری پژوهش شامل کلیه¬ی کارکنان اداری شعب بانک انصار خراسان رضوی به تعداد 310 نفر می¬باشد که تعداد 171 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از طریق نمونه¬گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از سه پرسشنامه سرمایه روان¬شناختی لوتانز (2007)، هویت سازمانی میل و اشفورد (1992) و عملکرد شغلی پاترسون (1999) استفاده‌ شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته¬ها نشان داد: بین سرمایه روان¬شناختی و عملکرد شغلی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین هویت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد و سرمایه روان¬شناختی در رابطه بین هویت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بانک انصار نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی:سرمایه روان‌شناختی، هویت سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان، بانک انصار

M.A. Thesis:

Improving job performance through organizational identification and psychological capital

The present study examine Improving job performance through organizational identification and psychological capital . The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees of Khorazan Razavi Ansar Bank (310 persons) that 171 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Simple Random Sampling. The data was collected through Psychological Capital Luthans et al questionnaire, organizational identification Meal and Ashforth questionnaire and Paterson job performance questionnaire. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that: 1) There is a significant and Positive relationship between the psychological capital and job performance. 2) There is a significant and Positive relationship between the organizational identification and job performance . psychological capital playing a mediating role in relationship between organizational identification and job performance.

Keywords: Keywords: psychological capital, organizational identification, job performance, employees, Ansar Bank