دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عماد محمدی، ۱۴۰۰

توانایی مدیریت، محدودیت مالی و فرصت های سرمایه گذاری

چکیده در حوزه پژوهش های امور مالی شرکتی و حسابداری، اینکه آیا و چگونه مدیر اجرایی بر رفتار و عملکرد شرکتی تاثیر می گذارد، مدت ها است که جزء مسائل مهم بشمار می آید. توانایی های مدیران نقش مهمی در سرمایه گذاری های شرکت ایفا می کند، زیرا آن‌ها معمولاً مقدار جریان نقدی بزرگ و افق زمانی بلند دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی توانایی مدیریت، محدودیت مالی و فرصت های سرمایه گذاری شرکت بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. پژوهش با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از نمونه ای مورد مطالعه از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این پژوهش آزمون فرضیه‌های تدوین شده با استفاده از رگرسیون چندگانه بر اساس شواهد گردآوری شده طی دوره‌ی زمانی 1388 الی 1396 به کمک نرم¬ افزار آماری R انجام شده است. در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) نتایج حاکی از آن بود که بین توانایی مدیریت و فرصت سرمایه گذاری شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. محدودیت مالی شرکت رابطه بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت را تعدیل نمی کند. واژه‌های کلیدی‌: توانایی مدیریت، محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری شرکت.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی‌: توانایی مدیریت، محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری شرکت.

M.A. Thesis:

Managerial ability٫ Financial Constraints and Corporate Investment Opportunity

Abstract In the area of corporate finance and accounting research, whether and how an executive has influenced corporate behavior and performance has long been an important issue. Managers' capabilities play an important role in a company's investments because they usually have large cash flow and long time horizons. The main purpose of this study is to investigate the management capability, financial constraint and investment opportunities of a company based on evidence of capital market. The research was done by applied approach and by descriptive-correlational method of post-event type using a sample of Tehran Stock Exchange companies. In this study, the hypotheses were tested using multiple regression based on evidence collected over the period 2009-2017 using R statistical software. The results showed that there was no significant relationship between management ability and investment opportunity. The financial constraint of the company does not moderate the relationship between management ability and the investment opportunity of the company. Keywords: Managerial ability, Financial Constraints, Corporate Investment Opportunity

Keywords: Keywords: Managerial ability, Financial Constraints, Corporate Investment Opportunity