دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر حسین زاده، ۱۳۹۸

نقدینگی سهام و ساختار سرمایه با نقش تعدیلی سرمایه گذاران نهادی

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقدینگی سهام و ساختار سرمایه با نقش تعدیلی سرمایه¬گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می‌رود. در این راستا، تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی‌پذیرد. این پژوهش برای یک دوره 5 ساله در سال های 92 تا 96 برای 155 شرکت انجام شد. در این پژوهش تنها اندازه¬ی شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین نقدینگی سهام و ساختار سرمایه رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. در شرکت¬هایی که بازار فعالی برای سهام آن¬ها وجود دارد انتظار می¬رود این شرکت¬ها بدهی¬های کمتر و دارایی¬های بیش¬تری داشته باشند، به¬طوری که نسبت کل بدهی به دارایی به¬عنوان معیار ساختار سرمایه کاهش یابد. هم¬چنین سرمایه¬گذاران نهادی ارتباط بین نقدینگی سهام و ساختار سرمایه را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: نقدینگی سهام - ساختار سرمایه - سرمایه‌گذاران نهادی

M.A. Thesis:

Stock liquidity and capital structure : The Moderating Role Of Institutional Investors

The main purpose of this study is to determine the effect of stock liquidity and capital structure with the moderating role of institutional investors in Tehran Stock Exchange. One of the goals of financial managers is to maximize shareholder wealth and reduce capital costs. In this regard, making decisions about capital structure is one of the most effective ways to achieve these goals. On the other hand, stock value, company value and shareholders' expected return on stock liquidity are also affected. The study was conducted for 155 companies over a 5-year period from 92 to 96. In this study, only company size was used as control variable.The sample data of the studied companies were classified and analyzed using Excel software and after collecting their information availability. The results showed that there is a negative relationship between stock liquidity and capital structure and this relationship is significant. In companies with an active market for their stocks, these companies are expected to have less debt and more assets, reducing the ratio of total debt to assets as a measure of capital structure. Institutional investors also moderate the relationship between stock liquidity and capital structure, and the relationship is positive and significant.

Keywords: Stock Liquidity - Capital Structure - Institutional Investors