دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: وحید اکبری، ۱۳۹۸

بررسی اصل تناظر بر داوری داخلی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

یکی از اصول اساسی و مهم در تمام رسیدگی‌ها اعم از قضایی، و داوری اصل تناظر است؛ بر مبنای این اصل، رسیدگی شایسته، عادلانه و صحیح نخواهد بود مگر اینکه برای طرفین امکان بهره مند از طرح ادعاها و استدلالات خود در جریان رسیدگی فراهم گردد در غیر این صورت رسیدگی از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و می‌توان ابطال آن را درخواست نمود همان طور که چنین رایی شایسته شناسایی و اجرا توسط مراجع قضایی نیست. این اصل هرچند عمدتا در دادرسی مورد توجه می‌باشد اما با پیشرفت جوامع و افزایش حجم مبادلات بازرگانی و هم چنین تخصصی شدن دعاوی، گرایش مردم به ارجاع دعاوی به داوری افزایش پیدا کرده است. به همین جهت مطالعه و بررسی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هرچند مبنای قانونی مشخصی در ارتباط با رعایت اصل تناظر در جریان داوری وجود ندارد. منتها ضرورت رعایت اصول مهم و کاربردی دادرسی در جریان داوری در مقررات مختلف نشان می‌دهد که اصل تناظر باید در رسیدگی‌های داوری نیز رعایت گردد. از این جهت ضروری است با توجه به عدم تصریح اصل یاد شده در مقررات دادرسی و داوری، قلمرو و اصل تناظر در داوری و ضمانت اجرای آن در دادرسی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. به نظر می‌رسد شایسته است که فصلی از قانون آیین دادرسی مدنی به رعایت اصل تناظر توسط قاضی وداور اختصاص پیدا کند. مسلما لازمه رسیدن به یک رأی منصفانه؛ استقلال و بی طرفی داور و هم چنین استماع کامل استدلال‌های طرفین و تساوی قواعد نسبت به آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: اصل تناظر، بطلان، داوری، رسیدگی ترافعی، ضمانت اجرا.

M.A. Thesis:

Study the principle of compliance with internal arbitration and regulations of the International Chamber of Commerce

One of the basic principles in the civil procedure is the principle; the possibility for the parties to benefit from the possibility of submitting their claims and arguments during the proceedings is the provisions of the principle of the lawfulness of the dispute. With the advent of societies and the increase in the volume of trade exchanges, as well as the specialization of claims, the tendency of people to refer to arbitration has increased. There is no clear legal basis for compliance with the principle of correspondence in the course of arbitration. However, the necessity of observing the important and practical principles of the proceedings in the course of arbitration and induction in different regulations shows that the principle of conformity should also be observed in arbitration proceedings. It seems desirable for a judge or judge to devote a section of the civil procedural law to observance of the principle of correspondence. Certainly, it is necessary to achieve a fair vote, the independence and impartiality of the judge, as well as a complete hearing of the arguments of the parties and the equalization of the rules towards them.

Keywords: Principle of compliance, void, arbitration, prosecution, enforcement