دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اشرف فکورثقیه، ۱۳۹۸

رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی جو روابط بین کارکنان

چکیده مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدف ها ی کوتاه مدت و بلندمدت استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد. همچنین در رابطه با جو روابط کارکنان ، در سازمان، واژه "جو"مجموعه ای درک شده از ویژگی ها در نظر گرفته می شود. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گرداوری داده ها ، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ی کلیه کارکنان بانک ملت شهرستان سبزوار هستند که تعداد آنها 86 نفر می باشد. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول زیر( کوکران) انتخاب می شود. با توجه به اینکه تعداد کارکنان 86 نفر می باشند با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 70 عدد می شود. در این تحقیق از روش تصادفی در دسترس برای نمونه گیری و برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود. . در این تحقیق از پرسشنامه 20 سوالی استفاده شد. به دلیل اینکه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 70%میباشد بنابراین پرسشنامه دارای پایایی می باشد. بر طبق یافته های تحقیق 4 فرضیه ی تحقیق با متغیر هایی از جمله مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، عملکرد سازمانی و جو روابط کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عملکرد سازمانی، جو روابط کارکنان .

M.A. Thesis:

Investigating the Relation ship between strategic Human Resource Managent and Organizational performance with Intrper sonal Role of staff Relationship

Abstract Linking HRM with Short – and long – term strategic goals to improve organizational performance and create an organizational culture that can foster flexibility and creativity (Terras et al 1994) . The : atmosphere" is considered a perceived set of attributes (Campbell , Dent, Lawler & Wake, 1970). While the organizational climate is a shared understanding of employees about the quality of the environment , expected behavior , and rewards within the organizational . Be This research is a descriptive survey in terms of practical purpose and based on date collection method. Library studies and field research were used to collect the date. The statistical population of the study consisted of all employees of Mellat Bank of Sabzevar with 86 employees. Sample size determination is also selected using the following formula(Cochran). The Cochrane formula is 70 , given that the number of employees is 86. In this study , the available random sampling method was used to determine the sample size . A 20 – item questionnaire was used in this study. Since the Cronbachs alpha coefficient is more than 70 % , the questionnaire is reliable. According to the findings of the study , four research hypotheses were correlated with varisbles such as strategic HRM, organizational Performance and staff relations climate and the hypothese were confirmed

Keywords: Strategic Human Resource Management , Organizational Performance , Staff Relationship Climate .