دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا نقی پوران، ۱۳۹۸

حسابداری منابع انسانی و سودآوری

سود آوری به معنای توانایی به دست آوردن سود از تمام فعالیت های کسب و کار یک سازمان می باشد. منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارایی های فیزیکی و سرمایه گذاری های آن سازمان دارای اهمیت بوده و مدیران سازمان ها به منظور افزایش کارایی سازمان همواره مبالغ هنگفتی را صرف افزایش تخصص کارگران و کارمندان می نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حسابداری منابع انسانی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 130 شرکت فعال در بورس طی یک دوره ی 5 ساله بین سال های 1392 تا 1396 گردآوری شده و با استفاده از روش داده‌های تابلویی و نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بر اساس آزمون های آماری نشان داد که بین حسابداری منابع انسانی و نرخ بازده دارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین بین حسابداری منابع انسانی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین حسابداری منابع انسانی و بازده سرمایه‌ی به کار گرفته شده رابطه ی معناداری یافت نشد.نتایج بدست آمده با توجه به متغیر های انتخابی این پژوهش با مبانی نظری و اکثر پژوهش های صورت گرفته در ایران و دیگر کشورهایی که در این خصوص پژوهش هایی انجام داده اند هم خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها: حسابداری منابع انسانی، سود آوری، نرخ بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه‌ی به کار گر

M.A. Thesis:

Human Resource Accounting and Profitability

Profitability means the ability to gain profit from all the business activities of an organization. Like physical assets and investments of the organization, the skilled and expert human resources are of paramount importance. Additionally, in order to increase the organization efficiency, the managers of the organizations always spend huge sums to improve the workers and employees' expertise. The present research aims to investigate the effect of human resources accounting on the profitability of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. To this purpose, the data related to 130 companies active in the stock exchange during a 5-year period from 2013-2017 were collected and analyzed using panel data method and EViews software. According to the statistical tests, the research results revealed a significant positive relationship between human resources accounting and the return on assets (ROA) rate. Additionally, there is a significant positive relationship between human resources accounting and return on equity (ROE), but no significant relationship was observed between human resources accounting and return on capital employed (ROCE). The obtained results with regard to the selected variables of this research are in agreement with theoretical foundations and those obtained by most of the research studies on this area in Iran and other countries.

Keywords: Human resources accounting, Profitability, Return on assets (ROA) rate, Return on equity (ROE), and