دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی اردلان پور، ۱۳۹۸

حمایت از علایم تجاری در فضای مجازی

از جمله حوزه¬های حقوق مالکیت صنعتی که بیشترین تأثیر را از فضای مجازی گرفته است، حوزه علائم تجاری است. چالش¬های زیادی در حوزه علائم تجاری وجود دارد مانند نام¬های دامنه، کلید واژه¬ها و پیوند دهی¬ها که موجب شده که را¬ه¬های نقض حقوق انحصاری دارنده علائم تجاری بیشتر شود. نقض علامت تجاری در فضای مجازی می تواند به وسیله گمراه نمودن مشتری در تشخیص منفعت ایجاد شود در چنین فرضی حتی اگر فروشی صورت نگیرد، نقض محقق شده است. منتها در قانون ایران صرفا دعوای نقض حق بر علامت تجاری قابل رسیدگی می باشد و ادعای ضعیف شدن علامت تجاری ضمانت اجرای حقوقی ندارد این ادعا را صرفا به وسیله قواعد عام مسئولیت مدنی می توان جبران نمود. قوانین ایران در جهت حمایت از علائم تجاری در فضای مجازی کامل نیست و نیاز است که قواعد خاصی در این رابطه تدوین گردد. مهمترین قواعد بین المللی در ارتباط با حمایت از علائم تجاری در فضای مجازی شامل کنوانسیون تریپس،پاریس، موافقتنامه مادرید و معاهده حقوق علائم تجاری است. قانون اختراعات مصوب 86 تا حدودی از این قوانین بین المللی الهام گرفته است منتها کامل نیست. مهمترین ضمانت اجرای مدنی در ارتباط با نقض حقوق علائم تجاری در فضای مجازی جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق می باشد. خسارات مادی، معنوی و عدم النفع در این رابطه قابل جبران هستند. می توان اقدامات تأمینی مانند صدور دستور موقت نسبت به کالاهایی که به وسیله نقض حقوق علائم تجاری به فروش می رسند را اعمال نمود و آن ها را توقیف کرد.

کلیدواژه‌ها: حمایت از علائم تجاری، مالکیت معنوی، مالکیت صنعتی، فضای مجازی.

M.A. Thesis:

Support for commercial announcement in cyberspace

One of the areas of industrial property rights that is most influenced by cyberspace is trademarks. There are many challenges in the area of trademarks, such as domain names, keywords, and links, which have led to more trademark infringement practices. Trademark infringement can be caused by misleading the customer in identifying a profit. In such an assumption, even if the sale is not made, the infringement is realized. However, in Iranian law, only trademark infringement cases can be dealt with, and claiming that the trademark is weakened does not guarantee legal enforcement. This claim can only be offset by the general rules of civil liability. Iranian laws to protect trademarks in cyberspace are incomplete and specific rules need to be formulated. The most important international rules on trademark protection in cyberspace include the TRIPS Convention, the Paris Agreement, the Madrid Agreement and the Trademark Law Treaty. The patent law enacted in 86 is partly inspired by these international laws, but not complete. The most important civil enforcement guarantee in relation to trademark infringement is the compensation and restoration of the former status. Material, spiritual and non-profit damages in this respect are recoverable. Safeguards, such as the issuance of a temporary injunction, may be imposed on and prohibited for goods sold in violation of trademark rights.

Keywords: Trademark Protection, Intellectual Property, Industrial Property, Cyberspace