دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه حطیطه، ۱۳۹۸

وجوه تمایز و تشابه قراردادهای اداری و مدنی

تنوع موضوعات قراردادی وگسترة وس?ع آن، باعث شده که حقوق حاکم برآن، در حقوق ب?ن‌الملل‌خصوص?، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. از گذشته اعمال حقوقی طرفینی در اشکال قرارداد، پیمان، عقد و سایر عناوین مشابه، بخشی از روابط اشخاص را تشکیل می داده است. قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می‌کند به همین دلیل آثار و حقوق و تکالیف ناشی از این قراردادها با آثار و حقوق و تکالیف ناشی از سایر قراردادها متفاوت است. در قانون مدنی ایران واژه‌های عقد، تعهد و قرارداد در معنا و مفهوم، مترادف می‌باشند. گفته می‌شود در عصر مدرنیته هم سو با تحولات اساسی در قلمرو گوناگون حیات اجتماعی بشر این حقوق و تکالیف اصطلاحاً به قانون حاکم بر روابط طرفین قرارداد معروف است. عمل حقوقی قرارداد ماهیتی است که منحصرا به اراده انسان برای تحقق آثار آن در عالم اعتبار ایجاد می‌شود. اراده ی انسان در این عالم دارای خلاقیت و سازندگی است و هنگامی که دو شخص می‌خواهند قراردادی منعقد نمایند، صرفاً اراده دو طرف، قراردادی را در عالم حقوق و اعتبار ایجاد می‌کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تأثیر مادی ندارد. با بررسی تطبیقی می‌توان گفت که اصل حاکمیت توافق اشخاص بر انتخاب حقوق صالح در قراردادها، جزو اصول کلی در حقوق بین الملل خصوصی است. در مورد حقوق حاکم بر قراردادها در صورت عدم انتخاب طرفین، انتخاب حقوقی که بیشترین و نزدیکترین پیوند‌ها را دارد در حال گسترش و فراگیر شدن در جهان است.

کلیدواژه‌ها: عقد، معامله، قرارداد مدنی، قرارداد اداری.

M.A. Thesis:

Funds of distinction and similarity between civil and administrative contracts

The type of contractual issues and its implications has been raised, above which, in the upper part, it is always in the center of the pipeline and in the bottom. In the past, mutual legal actions in the form of contracts, covenants, contracts, and other similar matters have formed part of the relationships of the parties. Administrative contracts follow the specific rules and rules of administrative law, so the effects and rights and obligations arising from these contracts are different from those arising from other contracts and rights. In Iranian civil law, the terms contract, commitment, and contract are synonymous in meaning. It is said that in the age of modernity, along with fundamental developments in the various domains of human social life, these rights and duties are known as the law governing the relations of the parties to the contract. The legal act of contract is a nature created solely by the will of man to effect its effects in the world of credit. The will of man in this world is creative and constructive, and when two persons seek to enter into a contract, only the will of the two parties creates a contract in the world of law and credit, and in this creation no external means has any material effect. A comparative study suggests that the principle of sovereignty over the choice of the right to a contract is one of the general principles of private international law. In the case of contractual rights, if the parties are not selected, the choice of rights that has the most and closest links is expanding worldwide.

Keywords: private international law, contract, assignments, civil and administrative.