دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن زمندی، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر سبک های رهبری عمل گرا و تحول گرا بر عملکرد معلمان شهرستان جغتای با میانجیگری سرمایه فکری آنان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

هدف کلی از این پژوهش بررسی تأثیر سبک های رهبری عمل گرا و تحول گرا بر عملکرد معلمان شهرستان جغتای با میانجیگری سرمایه فکری بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان جغتای به تعداد 306 نفر تشکیل دادند که جمعا 212 نفر برابر جدول مورگان جهت جمع آوری داده ها انتخاب شدند، که به صورت تصادفی طبقه¬ای تعداد 195 نفر نمونه مشخص شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک¬های رهبری باس (2006)، پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (1998) و پرسشنامه عملکرد هرسی و گلد اسمیت (2013)، بود. به منظور محاسبه روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته¬ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مد و میانه و آمار استنباطی از روش آنالیز واریانس چند متغیره جهت آزمون هر یک از فرضیه ها و مقایسه بین گروه های تحقیق و جهت تعیین ضرایب مسیر مدل مفهومی از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار اس پی اس اس 22 استفاده شد. تجریه و تحلیل داده¬ها نشان داد که سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با میانجیگری سرمایه های فکری بر عملکرد معلمان متوسطه اول و دوم تاثیرمعناداری دارند، اما سبک رهبری تحول گرا به طور مستقیم بر عملکرد معلمان متوسطه دوم و سبک رهبری عمل گرا به طور مستقیم بر عملکرد معلمان متوسطه اول تاثیر معناداری نداشته اند. می توان نتیجه گرفت که توجه ویژه بر سرمایه های فکری معلمان، می تواند کمک شایانی در عملکرد مثبت معلمان هنگام اتخاذ سبک رهبری داشته باشد

کلیدواژه‌ها: سبک رهبری، تحول گرا، عمل گرا، سرمایه های فکری، متوسطه اول و دوم

M.A. Thesis:

The effect of pragmatic and transformational leadership styles on the performance of Joghatay city teachers by mediating intellectual capital in 2018-2019

The overall purpose of the study was to investigate the effect of pragmatic and transformational leadership styles on the performance of teachers in Jagata with intellectual capital mediation. The research method is descriptive survey. The statistical population of the study consisted of 306 students in all first and second grade teachers of Jaghtai city who were selected by stratified random sampling of 195 students. Research tools included Boss Leadership Styles Questionnaire (2006), Bonits Intellectual Capital Questionnaire (1998) and Hershey & Gold Smith Performance Questionnaire (2013). Face validity and Cronbach's alpha were used to assess the validity of the questionnaire. Findings were analyzed using descriptive statistics such as frequency, mean, standard deviation, mean and median and inferential statistics of multivariate analysis of variance to test each hypothesis and to compare between research groups and to determine path coefficients of conceptual model from analysis method. The route was used by SPSS software. Data analysis and analysis showed that transformational and pragmatic leadership styles mediated by intellectual capital had significant effects on the performance of first and second grade teachers, but transformational leadership style directly influenced the performance of second grade teachers and pragmatic leadership styles. They did not have a significant effect on the performance of first grade teachers. It can be concluded that paying special attention to the intellectual capital of teachers can be of great help in the positive performance of teachers when adopting a particular leadership style.

Keywords: Leadership style, Transformational, Pragmatic, Intellectual capital, First and second order