دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه گودرزیان، ۱۳۹۸

بررسی رابطه ۵ عامل شخصیت در رضایت شغلی و تنیدگی کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه 5 عامل شخصیت در رضایت شغلی و تنیدگی کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار و به تعداد 200 نفر بود که 50 نفر از بین آنان به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) و شیوه های آمار استنباطی از جمله تحلیل رگرسیون استفاده شد. کلیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-ver20 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین 5 عامل شخصیت و رضایت شغلی کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار ارتباط معنایی مثبتی وجود دارد. همچنین بین 5 عامل شخصیت و تنیدگی کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار ارتباط معنایی وجود دارد و نیز بین 5 عامل شخصیت و رضایت شغلی و تنیدگی کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار ارتباط معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: عوامل شخصیت، رضایت شغلی، تنیدگی شغلی، کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار

M.A. Thesis:

Investigating invite the Five Personality Factors in Job Satisfaction and Stress among Sabzevar Maternity Center Staff

The purpose of this study was to investigate the relationship between five personality factors in job satisfaction and stress in Sabzevar Maternal Elderly Center staff. This is a descriptive and correlational study. The population of the study consisted of all 200 employees of Sabzevar Maternal Elderly Center, 50 of whom were selected as available sample. Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage) and inferential statistics including regression analysis were used to analyze the data. All data analysis was performed using SPSS-ver20 software. The results showed that there is a positive meaningful relationship between the 5 personality factors and job satisfaction of Sabzevar maternity center staff. Also, there is a significant relationship between the 5 factors of personality and stress in Sabzevar Maternal Elderly Center staff and also there is a significant relationship between the 5 factors of personality and job satisfaction and stress in Sabzevar Maternal Elderly Center staff

Keywords: Personnel factors, Job satisfaction, Job stress, Sabzevar maternity center staff