دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شیما شکیبائی راد، ۱۳۹۸

رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود

هدف از این پژوهش ارائه شواهد بیشتر در مورد رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیریت به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) طی سال‌های 1392-1396 است. پس از بررسی کلی جامعه پژوهش، 105 شرکت انتخاب شدند. تکنیک آماری مورداستفاده جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش برگرفته از پژوهش محمد مهادی (2017) با استفاده از مدل رگرسیون درجه سوم بوده است؛ که این مطالعه شواهدی از وجود رابطه درجه دوم (U شکل) بین مدیریت مالکیتی و مدیریت سود را نشان می‌دهد. برخلاف نتایج این پژوهش، شواهد در بورس تهران نشان می‌دهد که رابطه بین مالکیت مدیریت و مدیریت سود یک رابطه خطی است. همچنین از متغیرهای کنترلی واردشده در مدل، متغیرهای اندازه¬ی شرکت، جبران خدمات مدیران و اهرم مالی تأثیر مثبـت بـر متغیر مدیریت سود داشته¬اند درحالی¬که متغیر کنترلی سرمایه¬گذاران نهادی تأثیر منفـی دارد. چنین یافته‌های متناقضی مطمئناً محققان آینده را در طراحی مدل‌های غیرخطی ضمن بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود محتاط خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود، مدیریت مالکیتی، اقلام تعهدی، ساختار مالکیت

M.A. Thesis:

Non-linear Relationship Between Management Ownership and Earnings Management

The purpose of this article is to provide further evidence on the functional form of relationship between management ownership and earnings management in Tehran’s Stock Exchange (TSE), during 2013-2018 . The required information for this research have been collected from active companies on Tehran stock market with a collecting software and Tehran stock market site.After checking all research resources, 105 companies have being selected And the statistical techniques used in the hypothesis such as Mohammad Mehdi's (2017) research using third-order regression models; this study shows evidence of non-linearity with the nature of the quadratic relationship (U-shaped ownership) between management ownership and Is revenue management. Unlike initial results, further evidence indicates that the relationship between management ownership and earnings management is linear. Also, the control variables included in the model, variables of SIZE, DER and COMP had a positive impact on the earning management, while the control of FIN and CORP had a negative impact. Such conflicting findings will surely assist the future researchers to be cautious in designing non-linear models while investigating the relationship between ownership structure and earnings management.

Keywords: Keywords :Earnings management, Management ownership, Discretionary accruals, Ownership structure