دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه نفیسی فرد، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و نواوری سازمانی در اموزش عالی-با نقش میانجی تسهیم دانش در دانشگاه های شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش میان کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سبزوار به اجرا در آمد. روش پژوهش، با توجه به چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که از برآوردهای بیشینه درست نمایی با تعدیل چولگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، فناوری‌های نوین، غیر انتفاعی و علمی کاربردی شهر سبزوار می‌باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش سه پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه‌ها میان 237 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سبزوار به صورت تصادفی طبقه ای توزیع شد. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدیریت و استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی، تسهیم دانش و نوآوری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 96/0 و 92/0 تعیین شده است. داده¬های بدست آمده با آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنف، تی تک نمونه¬ای، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS25 وLISREL تحلیل شدند. یافته¬های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم به واسطه تسهیم دانش نقش کلیدی را در میزان نوآوری دانشگاه‌های شهر سبزوار دارد. همچنین تسهیم دانش تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری بر میزان نوآوری سازمان دارد. به علاوه یافته‌ها نشان می‌دهد که وضعیت متغیرهای کلیدی این پژوهش در جامعه مورد مطالعه مناسب نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها: یادگیری سازمانی، تسهیم دانش، نوآوری سازمانی، آموزش عالی.

M.A. Thesis:

investigating the relationship between organizational learning on organizational innovation in higher educatin mediated by knowledge sharing

the purpose of this study wast;investigate the relationship between organizational learning and organizational . in novation with knowledge sharing mediated by staff and faculty membors of sabzevar universities the research method ;based on how to obtain the reguired data;is descriptive and correlational ;and is specifically based on the structural egaution moded that yields maximum likelihood estimates . The research method is descriptive and correlational in term of how to obtain the reguired data ; and is based on the structural eguation model;which uses maximum likelihood estimates with skewness adjustmont the statistical population of this research is the official staff and faculty members of public universities ;,non _profid and applied science in sabzevar .three guestion naires with5_point likerts scale were used to measure the research variables .these guestion naires were distributed among 237staff and faculty members of universities sabzavar was randomly distributed strutified.content validity of all three guestion naires was confirmed by anumber of management experts and superrisors and the reliability of organizational learning ,know ledge sharing and organization in novation guestion naires using cron bach,s alpha coefficient were 0/89,0/96,and0/92 respectively.designated data were analyzed using kolmogorov _smirnov_one sampel t_test,peurson correlation and structural eguation modeling using spss25 and lisker software.the findings of the study showed that organizational learning is the same both directly in directly through know ledge sharing plays akey role in the rate of in novation in sabzevar universities . Also ,knowledge sharing has a positive ,diroct and significand impact on the level of organizational in novation in addition ,the findings show that the status of key variables in this study is not appropriate in the study population

Keywords: : organizational learning. Knowledge sharing ,organizational in novation ,higher education