دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدحسین حسینی، ۱۳۹۸

بررسی حقوق مصرف کننده در ایران و مقایسه آن با کشور های انگلیس و امریکا

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی حقوق مصرف کننده در ایران و مقایسه آن با کشورهای انگلیس و آمریکا می باشد. ازن پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که توسط مطالعات کتابخانه ای گرداوری شده است. نتایج حاکی از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به اینکه که مصرف کننده در حقوق ایران در مقابل تولید کننده در موضع ضعف است و هدف و وظیفه ی قانون، حمایت از طرف ضعیف است، لزوم پیش بینی قوانین حمایتی در این زمینه بدیهی به نظر می رسد. یکی از مهم ترین حقوقی که باید برای مصرف کننده در نظر گرفت، حق برخورداری از کالاها و خدمات سالم و عاری از عیوب و خطرات است، مشروط به اینکه اطلاعات استفاده از این کالاها یا خدمات را نیز دریافت کرده باشد. این حقوق در نظام انگلیس از مهم ترین هدف این قانون حمایت از مصرف کننده بوده است که بر خلاف قاعده کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردید و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست و به صرف اثبات رابطه سببیت میان ورود ضرر و عیب کالا به جبران خسارت حکم داده می¬شود . لذا از مقابیسه نظام قانونی ایران و انگلیس می توان نتیجه گرفت که این قانون در انگلیس از قدمتی بیشتر برخوردار بوده و نسبت به نظام حقوقی ایران از سخت گیری و قانون مندی بیشتری برخوردار است. این حقوق در نظام حقوقی آمریکا ، بدین شزح است که خواهان دعوا باید افزون بر اثبات عیب کالا، ثابت کند کالا در وضعیتی بوده که خطر غیر متعارفی را ایجاد می¬کرده است . در مقایسه این نظام های قانونی می توان گفت که مناسب به نظر می رسد که حمایت از حقوق مصرف کننده اینگونه باشد که وی برای جبران زیان های ناشی از کالای معیوب، تکلیفی به اثبات تقصیر تولیدکننده نداشته باشد و گرنه در موارد بسیاری ممکن است به لحاظ عدم امکان اثبات تقصیر تولیدکننده، زیان¬های او بدون جبران باقی بماند. در این بین با توجه به حقوق ایران و انگلیس در این زمینه اذعان می گردد که انگلیس در این قانون موفق تر و بیشتر به سمت حقوق مصرف کننده بوده و بعد از آن ایران در این اولویت قرار گرفته است و در درجه سوم کشور آمریک قرار دارد. همچنین ایران اخیرا به پیروی از از این قانون انگلیس، تمایل بیشتری به حمایت از حقوق مصرف کننده پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده، فروشنده، ایران، انگلیس، آمریکا

M.A. Thesis:

The study of consumer rights in Iran and its comparison with the countries of England and America

The general purpose of this research is to investigate consumer rights in Iran and compare them with the United Kingdom and the United States. Ozone is a descriptive-analytical type that has been collected by library studies. The results of this research indicate that given the fact that the consumer in Iran's rights against the manufacturer is in a weak position and the purpose and duty of the law is to protect the weak side, the necessity of predicting supportive laws in this field is evident. It looks like One of the most important rights that consumers should consider is the right to enjoy healthy goods and services without defects and dangers, provided that they have received information on the use of these goods or services. These rights in the English system have been the most important goal of this consumer protection law, which, contrary to the general rule of liability, is based on the blame of responsibility without any fault, and the demand for damages from the manufacturer and distributor does not require proof of fault, The causal relationship between the entry of damage and the defect of the goods is decided on by way of compensation. Therefore, it can be concluded from the comparison of the legal system of Iran and the United Kingdom that the law in the United Kingdom has more than any other age and is more strictly regulated than the Iranian legal system. These rights in the US legal system are such that, in addition to proving the fault of the commodity, the claimant must prove that the goods were in a situation in which it created an unconventional danger. Comparing these legal systems, it can be said that the protection of consumer rights is such that he is not obliged to prove the producer's fault in order to compensate for the damage caused by the product, and in many cases it may be Failure to prove the manufacturer's fault will damage his losses without compensation. Meanwhile, with regard to the rights of Iran and Britain in this regard, it is acknowledged that Britain has become more successful in this law than consumer rights, after which Iran has been placed in this priority and is in the third rank of the United States. . Iran has also recently sought to protect consumers' rights by following this British law.

Keywords: consumer, seller, Iran, UK, USA