دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی خسروجردی، ۱۳۹۸

جو اخلاقی ،رفتار سیاسی،رهبری اخلاقی و رضایت شغلی

رضایت شغلی نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت آینده سازمان ایفا می نماید. هرچه هدفهای سازمان به خواسته ها و آرمان های و چشم اندازهای فردی کارکنان نزدیکتر باشد و مدیریت بتواند نگرش مثبت شغلی در افراد ایجاد کند، شرایط مناسبی را در راستای رضایت شغلی آنان فراهم آورد، از این رو مسیر تحقق چشم انداز و اهداف سازمانی نیز تسهیل می گردد. همچنین رهبـران سازمان برای آنکه بتوانند کارکنان خـود را بـرای دسـتیابی بـه هدفی مشترک متقاعد سازند، باید بـدون اسـتثنا بـه اخلاقیـات پذیرفته شده پایبند باشند و متعهد بودن خود را به اخلاقیـات از طریق رفتار ملموس نشان دهند. حال هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه جو اخلاقی، رفتار سیاسی، رهبری اخلاقی با رضایت شغلی می باشد.که با استفاده از نرم افزار pls و از طریق پرسشنامه این پژوهش انجام شد.جامعه آماری پژوهش کلیه فرهنگیان قطب فرومندی شهرستان سبزوار می باشد که در حدود 9000نفر میباشد و از طریق جدول مورگان حجم نمونه 369 نفرتعیین شد .همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جو اخلاقی،رفتار سیاسی و رهبری اخلاقی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد یا به عبارتی می توان بیان داشت که تمامی فرضیه ها تایید شده اند. بگونه ای که چنانچه اعضای سازمان به مسائل اخلاقی در راستای اهداف سازمانی پایبند باشند.بهتر میتوان رضایت شغلی را افزایش داد

کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی، جو اخلاقی، رفتار سیاسی و رهبری اخلاقی

M.A. Thesis:

Logical Joe, Political Behavior, Ethical Leadership and Job Satisfaction

Job satisfaction plays an important role in the future development of the organization. As the goals of the organization are closer to the personal desires and aspirations of the employees and management can create a positive business attitude, it will provide the appropriate conditions for their job satisfaction, thus facilitating the achievement of organizational vision and goals. Is coming. In order to persuade their employees to achieve a common goal, organization leaders must adhere to accepted ethics without exception and demonstrate their commitment to ethics through tangible behavior. The main purpose of the present study is to determine the relationship between ethical climate, political behavior, ethical leadership with job satisfaction. This was done by using the pls software and the questionnaire of this research. The sample size was 9000 and the sample size was 369 through Morgan's table. The findings also show that there is a significant relationship between ethical climate, political behavior and ethical leadership with job satisfaction or that all hypotheses can be confirmed. And. That way, if members of the organization adhere to ethical issues in line with organizational goals, job satisfaction can be enhanced.

Keywords: Job satisfaction, ethical climate, political behavior and ethical leadership