دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه مرگانی، ۱۳۹۸

تاثیرجهت گیری فرآیندکسب وکاردرسطح درون وبین سازمانی برتعالی عملیاتی سازمانی

گسترش روز افزون و توسعه سکوهای اطلاعاتی و انفورماتیک تغییرات رسمی را در محیط های کسب وکار ایجاد نموده و نیاز به تغییرات سریع وگاهاً اساسی را در محیط کارایجاب می کند که این مهم در طریق جهت گیری فرایند کسب وکار در سطح سازمان قابل حصول می باشد. از سوی دیگر محوریت فرایند کسب و کار بر افزودن ارزش در کل فرایند کسب وکار تأکید می نماید. بدین صورت می توان بر میزان سود و منافع سازمان افزود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر جهت گیری فرایند کسب و کار در دو سطح درون و بین سازمانی بر منافع مالی و منافع عملیاتی می باشد که برای انجام آن ابزار پرسشنامه طراحی گردید و روایی محتوا بر اساس نظر خبرگان در این حوزه بررسی ، اصلاح و تایید شد و روایی سفره و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش هاهی آماری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت . نمونه آماری این حقیق مدیران رشد و میانی شامل مدیران بخش اداری، کاپیتان ها و سرمهندس هایش کشتی در شرکت ملی نفتکش ایران می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری و مدلسازی معادلات ساختار و فرضیه های تحقیق آزمون گردید. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه های مطرح شده بیانگر آن است که هدایت و مدیریت فرایند ها در سطح درون سازمانی بر جهجت گیری فرآیند تأثیر مثبت دارد. کنترل و کیفیت و ارزشیابی فرایند ها در سطح این سازمانی بر افزودن ارزش در کل فرآیند مؤثر است و همچنین در این تحقیق بیان شده که منافع حاصل از BPO به سه بخش مهم ساختاری 1ـ منانفع مالی 2ـ منافع علمیاتی 3ـ رضایت مشتری تقسیم شده است. نتایج این تحقیق بر اساس ویژگی ها و شرایط مطالعات موردی و جامعه آماری مورد بحث قرار گرفت. کلید واژه¬ها: فرآیند کسب و کار، جهت گیری فرایند کسب و کار، ارتباط درون سازمانی، ارتباط بین سازمانی، منافع مالی، منافع عملیاتی، رضایت مشتری.

کلیدواژه‌ها: جهت گیری فرآیند کسب و کار ، درون سازمانی ، بین سازمانی، رضایت مشتری ، منافع مالی ، منافع عملیاتی

M.A. Thesis:

The effect of business process orientation,inter & intera organization levels on organization operation excellence

The information platform development makes huge changes in business environment that it makes it essential for the organization to be well-equipped. This is achieved only through intra and inter-organizational BPO. On the other hand, BPO emphasizes an increase value on whole business process. The present study aims to assess the impact of BPO at both inter and intra-organizational level on operational excellence. First, an extensive review of literature is conducted. Then, using the obtained measurement model for assessing the organizational performance, statistical procedure and research from experts , major measuring factors for model variables are identified. Considered factors in this research are BPO at inter- organizational level, BPO at inter-organization level, operational benefit, financial benefit and customers’ satisfaction. Afterwards, Likert 5 scale questionnaire consisting of 26 questions is designed. After validity and fitness confirmation, questionnaire is responded by 56 of high & mid-level managers of National Iranian tankers Co.(NITC). Finally, exploratory and descriptive results are analyzed. The Results of this research not only conforms hypotheses but also shows that these hypotheses have a direct effects on organizational and operational excellence

Keywords: business process orientation,inter the organization,intera the organization,financial interests,oper