دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن پالیزوان، ۱۳۹۸

واکاوی ادراکات متصدیان حمل و نقل هوشمند از موانع و محرک های آن در شهر مشهد

از ویژگی عصر ما، شهرنشینی گسترده، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پیچیده شدن مسائل حمل و نقل شهری است. غلبه روش های سنتی مدیریت ترافیکی منجر به بدتر شدن شرایط سامانه¬های حمل و نقل درون شهری شده است. امروزه بسیاری از شهرهای جهان با هوشمند¬سازی سیستم¬های حمل و نقل سعی نموده اند بخشی از مشکلات را حل نمایند. ایران هم مانند دیگر کشورها از معضلات حاد ترافیکی در شهرها که خود منجر به تحمیل هزینه های گزاف و آلودگی محیط زیست شده است، رنج می¬برد. لذا این تحقیق در صدد است موانع و محرک های حمل و نقل هوشمند در هر مشهد که دومین کلان شهر ایران است را بررسی نماید. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه کیفی می باشد. در این خصوص مصاحبه¬های نیمه ساختار یافته با 8 تن از خبرگان حمل¬ونقل شهر مشهد انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان حوزه حمل¬و ¬نقل و ترافیک شهرداری مشهد بوده¬اند و نمونه¬¬ها با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده¬اند. جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار Nvivo استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد محرک-هایی که باعث شده است شهر مشهد به سمت حمل¬و نقل هوشمند حرکت کند عبارت است از ارتقا کیفیت زندگی، هم سویی با فناوری، پاسخ به نیاز شهروندان، مدیریت عرضه و تقاضا، مدیریت هزینه¬ها و هم سویی با اهداف و استراتژی¬های ملی و موانعی که سرعت حرکت به سمت حمل و نقل هوشمند در شهر مشهد را کاهش داده است عبارتند از شناخت ناکافی از فناوری، مشکلات مدیریتی، ساختار بروکراتیک، تعدد تصمیم¬گیران، پاردایم¬های ذهنی مجریان، قوانین نامناسب، تداخل شرح وظایف، دسترسی ناکافی به اطلاعات، تعریف غیرشفاف رویه¬ها، تدوین نامناسب استراتژی، زیرساخت نامناسب، اولویت¬بندی نامناسب پروژه¬ها، الزامات محیطی، عوامل غیر قابل پیش بینی، محدودیت زمانی و محدودیت مالی بوده است

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل هوشمند، شهر هوشمند، شهر مشهد، موانع حمل و نقل هوشمند، محرک‌های حمل‌ونقل هوشمند

M.A. Thesis:

Exploring preceptions of smart transportation 's authorities on its barriers and drivers in Mashhad city

Widespread urbanization, increasing urban populations and, consequently, complicating urban transportation are todays urban issues. The prevalence of traditional methods of traffic management has led to the deterioration of urban transport systems. Todays, many cities around the world have been trying to solve some of the problems with smart transportation systems. Like other countries, Iran suffers from severe traffic congestion in cities that has led to high costs and environmental pollution. Therefore, this study aims to investigate the barriers and drivers of intelligent transportation in Mashhad city. The result of this research is applicable and it is a phenomenological study. Nvivo software and qualitative methods were used to analyze the data. The statistical population of this study consisted of transport and traffic experts of Mashhad municipality who were selected by using snowball sampling method. The results show that the driving forces of Mashhad city to move towards smart transportation have been promoting quality of life, technology alignment, citizen response, supply and demand management, cost management and alignment with national goals and strategies. Barriers that reduce the speed of moving to smart transport in Mashhad include inadequate understanding of technology, managerial problems, bureaucratic structure, decision makers problems, executors paradigms, inappropriate rules, overlapping tasks, inadequate access to information, unclear definition of procedures, inappropriate strategy, inappropriate infrastructure, poor prioritization of projects, environmental requirements, unpredictable factors, time constraints and financial constraints.

Keywords: Transportation, Intelligent Transportation, Mashhad city, Smart city