دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هما کیخسروی، ۱۳۹۸

مطالعه ای مبتنی بر تحلیل انتقادی کلام بر نقش های جنسیتی در مجموعه کتب آموزشی Family and friends

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی (CDA) به منظور بررسی بازنمایی زبانی شخصیت¬های اجتماعی زن و مرد در کتاب Family and Friends 2and 5 انجام شده است. برای این منظور ، از چارچوب ارائه شده ون لیون (1996) و تئوری انتقال پذیری هالیدی و ماتیسن (2004) برای مشخص کردن ایدئولوژی در پشت ساختارها استفاده شده است. مطالعه حاضر با استفاده از روش¬های انتقادی گفتمان درمورد جنسیت کتاب¬های ذکرشده انجام شده است. داده های کلی جمع آوری شده از دو کتاب Family and Friends نشان داد که گرایش عمومی نویسندگان به سمت دریافت شخصیت-های اجتماعی زنان در تمام کتاب بیشتر از مردان است. با توجه به تئوری انتقال پذیری هالیدی و ماتیسن (2004) ، شخصیت¬های اجتماعی زن و مرد در برخی از فرآیندهای رفتاری ، کلامی ، وجودی و حتی فرآیندهای مادی تقریباً مشابه بودند. تفاوت آنها در مراحل ذهنی (12 M M ، 17? F =) و روند رابطه (8 = M = ، 14 = F) بود. این یافته ها ممکن است معلمان زبان خارجه، مولفان مواد درسی و سیاست گذاران را نسبت به آگاهی از موضوعات برابری / نابرابری در کتب مختلف آگاه کند تا چشم انداز برابری را برای زبان آموزان ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان انتقادی ، جنسیت ، کتاب درسی ، بازنمایی ، بازیگران اجتماعی ، انعطاف پذیری

M.A. Thesis:

A Critical Discourse Analysis (CDA) on Analyzing Gender Roles in Family and Friends Series

The present study was an attempt to explore gender representation in Family and Friend 2 and 5. That was on the genderism of these textbooks by critical discourse analysis methods, which are the social actor representation framework of Van Leeuwen (1996), and the transitivity theory of Halliday and Matthiessen (2004). The findings of this study are in line with Parham (2015) who examined the representation of gender in conversations, illustrations, and graphic design of the cover in nine packages used to teach English to young children. One of these books was the Family and Friends textbook. The findings of this study showed that females, however, appeared to be the initiator of conversations 30% more frequently than males. On the other hand, the findings of this study are in contrast with Esmaeili and Arabmofrad (2015). They used a Critical Discourse Analysis (CDA) approach to investigate the linguistic representation of male and female social actors in Family and Friends 4, 5 and 6 using van Leeuwen’s (1996) representational framework and Halliday and Matthiessen’s (2004) Transitivity Theory Model. The finding of their study showed that in Family and Friends 4, 5 and 6, male social actors were represented more frequently than females and they were more activated and participated and in the material process had the upper hand.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Gender, Textbook, Representation, Social Actors, Transitivity