دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعلی حسینی یگانه، ۱۳۹۸

پیش بینی میزان پایبندی به قانون و خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان سبزوار بر اساس مولفه های حقوق شهروندی موجود برنامه درسی علوم اجتماعی

پژوهش حاضر در زمینه یکی از اساسی¬ترین مباحث روز در حوزه آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی تحت عنوان "حقوق شهروندی" انجام شد. هدف این پژوهش بررسی پیش بینی میزان پایبندی به قانون و خودکارآمدی اجتماعی براساس مولفه¬های حقوق شهروندی موجود در برنامه درسی علوم اجتماعی بود. این پژهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده گردید. جامعه¬ی آماری تحقیق حاضر شامل 341 دانش آموز پسر پایه دوازدهم شهرستان سبزوار که با استفاده از جدول مورگان، نمونه قابل قبول 181 نفری از دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی فرضیه¬ها از آزمون همبستگی و مدل¬های رگرسیونی به همراه معادلات ساختاری بر اساس مدل مفهومی پژوهش در جهت بررسی قابلیت پیش بینی استفاده شد. داده¬ها توسط نرم افزار SPSS و smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج معادلات ساختاری مشخص شد که مولفه¬های حقوق شهروندی موجود در برنامه درسی علوم اجتماعی دانش آموزان با میزان خودکارآمدی و پایبندی به قانون آن¬ها، رابطه¬ی مستقیم و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی، خودکارآمدی اجتماعی، پایبندی به قانون، برنامه درسی علوم اجتماعی

M.A. Thesis:

Forecast rate the social self-efficiency and law obedience in in high school boy students Sabzevar based on the components of the citizenship rights in the social sciences curriculum

The present study was conducted on "Citizenship Rights", which is one of the most important topics in the field of education and curriculum. The purpose of this study was to investigate the prediction of adherence to law and social self-efficacy based on the components of citizenship rights embodied in the social science curriculum. This research was an applied one and the correlation method was used for its preparation. This study was conducted in two parts: descriptive and inferential statistics. The statistical sample consisted of 181 male students of 12th grade in Sabzevar. To evaluate the hypotheses, correlation test and regression models along with structural equations based on the conceptual model of research were used to evaluate predictability. Data were analyzed by SPSS and Smart Pls software. The results of structural equations showed that there is a direct and significant relationship between the components of citizenship rights embodied in the students' social science curriculum with self-efficacy and adherence to the law.

Keywords: social self-efficiency،law obedience،citizenship rights،social sciences curriculum