دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مونا درچمن، ۱۳۹۸

عوامل رقابتی در صنعت و عدم تقارن در رفتار هزینه ها

در این پژوهش تاثیر عوامل رقابتی در صنعت بر عدم تقارن در رفتار هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.ا ین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است. به این منظور تعداد 780سال-شرکت (130شرکت) طی بازه زمانی 1391تا1396 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روشهای آماری انجام شده در سطح اطمینان 95% فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رقابت در بازار محصول و هزینه های ثبت شده شرکت ارتباط منفی و معناداری با عدم تقارن در رفتار هزینه ها دارند. به عبارت دیگر رقابت در بازار محصول و هزینه های ثبت شده شرکت موجب کاهش عدم تقارن در رفتار هزینه ها میشوند. همچنین بین اندازه شرکت در یک صنعت و عدم تقارن در رفتار هزینه ها شرکتها رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Tha Effect Competition Factors Of The industry on asymmetric Cost Behavior

In this study, the impact of competitive factors in industry on asymmetry in cost behavior in Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies was investigated. This research is an applied and descriptive correlational study. For this purpose, 780 years/companies (130 companies) were studied over 2012 to 2017. Financial information was analyzed using Eviews software. The hypotheses were tested according to the statistical methods performed at the confidence level of 0.95. The results of testing the research hypotheses showed that the competition in the product market and the company’s registered costs were negatively and significantly related to the asymmetric cost behavior. In other words, competition in the product market and the company’s registration costs will reduce the asymmetry in cost behavior. Also, there is no significant relationship between the size of company in the industry and the asymmetric cost behavior

Keywords: competitive factors in industry, registration costs, industry size, asymmetry in cost behavior