دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ساناز صفار، ۱۳۹۸

اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر میزان کنترل خود تنظیمی هیجانی و سلامت عمومی در دختران مجرد بین سنین ۲۵تا۳۵ سال در شهرمشهد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی برمیزان خودتنظیمی هیجانی و سلامت عمومی در دختران مجرد بود. روش پژوهش ؛ نیمه آزمایشی بود وطرح پژوهش ؛ پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل نابرابر انتخاب شد.جامع پژوهش مشتمل برکلیه دختران مجرد ،رده سنی ?? تا?? سال در شهر مشهد بود که ?? نفر را به عنوان نمونه و به صورت در دسترس و مصاحبه بالینی انتخاب وبه صورت تصادفی به دوگروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند که ?? نفر در گروه کنترل و?? نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند، در مرحله اول از هر دوگروه کنترل و آزمایش پیش آزمون گرفته شد و گروه آزمایش به مدت هشت جلسه ?? دقیقه ای تحت روایت درمانی قرار گرفتند ،وگروه کنترل تحت هیچ در مانی قرار نگرفتند وبعداز اتمام جلسات پس از یک هفته پس آزمون توسط پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی گراس وسلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) از هردوگروه گرفته شد .داده ها به روش آماری کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که روایت درمانی تاثیر مثبتی در کنترل هیجان ها وافزایش سلامت عمومی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

کلیدواژه‌ها: روایت درمانی، خودتنظیمی هیجانی، سلامت عمومی، تجرد

M.A. Thesis:

the effectiveness of narrative therapy on emotional self- regulatory control and general heal thin single girls between the ages of ۲۵and۳۵ in mashhad city.

The purpose of the present article the effectiveness of narrative therapy on emotional self –regulation and general health of single girls was investigated.His metod was semi- experimental.The pre-test-post test design with un equal control group was selected.The study population consisted of all single girls،25-35 old in mashhad،30 people were selected as sample and available for clinical interview،they were randomly divided into two experimental and control groups،Two patients were in the experimental group and one in the control group in the first phase/both control and pre-test groups were taken، The experimental groups un der went therapeutic of 5 mintes/the control group receiven no treatment.After completing the sessions after one week post-test gross emotional self- regulation questionnaire and gold berg general health question naire were obtained from both groups data were analyzed by covariance.Research findings showed that narrative therapy has a positive impact on emotion control and increased general health of the experimental group compared to the control group.

Keywords: General health، emotional self regulation، narrative therapy