دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ساناز صفار، ۱۳۹۸

اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر میزان کنترل خود تنظیمی هیجانی و سلامت عمومی در دختران مجرد بین سنین ۲۵تا۳۵ سال در شهرمشهد.

پژوهش حاضربه منظوربررسی اثربخشی روایت درمانی برمیزان خودتنظیمی هیجانی و سلامت عمومی در دختران مجرداتخاذ شده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران مجرد ،رده سنی ?? تا?? سال در شهر مشهد بود که از میان جامعه آماری ?? نفر را به عنوان نمونه و به صورت در دسترس و بامصاحبه بالینی انتخاب شدند. وبه پرسشنامه های سلامت عمومی گلد برگ(1972)وخود تنظیم هیجانی گراس(2003)پاسخ دادند. این30 نفر به طور کاملا تصادفی به دوگروه15 نفره آزمایش وکنترل نابرابر تقسیم شدند، که گروه آزمایش8 جلسه 90دقیقه ای تحت روایت درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل تحت هیچ درمانی قرار نگرفتند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره واز نرم افزارspss استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روایت درمانی تاثیر مثبتی در کنترل هیجان ها وافزایش سلامت عمومی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل داشته است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : روایت درمانی، خودتنظیمی هیجانی، سلامت عمومی، تجرد

M.A. Thesis:

the effectiveness of narrative therapy on emotional self- regulatory control and general heal thin single girls between the ages of ۲۵and۳۵ in mashhad city.

In order to investigate the effect of narrative therapy on emotional self-regulation and general health of single girls, a study was conducted.The statistical population includes single girls aged 25-35 years living in Mashhad.In this study, 30 single girls were selected through clinical interview.Each girl was given a questionnaire from Goldberg (1972) on general health as well as a self-regulation questionnaire from Grass (2003) to respond to them.The statistical sample was divided into two groups of 15 persons (experimental group and control group unequal). The experimental group received narrative therapy for 8 sessions (90 minutes each session) while the control group did not receive any treatment.Data were analyzed using univariate covariance method in SPSS software.The results showed that the narrative therapy had a positive effect on the treatment of the experimental group compared to the control group that did not receive the narrative therapy.

Keywords: Key words: General health, single,narrative therapy, emotional self-regulation.