دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی صادقی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین دور کاری و عملکرد با نقش میانجیگری اهمال کاری در بین کارکنان کانون های پرورش فکری شهرستان اسفراین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دورکاری و عملکرد کارکنان با نقش میانجی اهمال کاری در کارکنان کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اسفراین در سال 1398-1397 انجام شده است روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی –همبستگی است جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اسفراین هستند که شامل 221 نفر می باشند. روش نمونه¬گیری مورد استفاده در این پژوهش تصادفی طبقه ای نسبی می باشد برای تبیین تعداد نمونه این تحقیق از روش کوکران استفاده شده است که طبق فرمول، حجم نمونه آماری 140 نفر است که پرسشنامه بین آنها توزیع شد برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است پرسشنامه دورکاری مقیمی و رمضان(1390) پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت(1984) و پرسشنامه اهمال کاری لی جهت بررسی روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفاده شده همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه عملکرد 85/0، پرسشنامه دورکاری 79/0 و پرسشنامه اهمال کاری 80/0 گزارش شده است. در این پایان نامه برای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و نمودارها بهره گرفته شد و در آمار استنباطی برای نشان دادن رابطه بین متغیرها و همچنین آزمون فرضیات نیز با استفاده از نرم افزار spss و از آزمون های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده کلیه مؤلفه های اهمال کاری در ارتباط دورکاری و عملکرد نقش میانجی دارند. همچنین نقش میانجی اهمال کاری در رابطه دورکاری و عملکرد کارکنان در کلیه مؤلفه های دورکاری وجود دارد. لذا در صورتی که اهمال کاری کارکنان دورکار کنترل شود عملکرد آنها بهتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اهمال کاری، دورکاری، عملکرد، کانون پرورش فکری.

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between work rotation and performance with the mediating role of negligence among employees of the intellectual centers of Esfarain

The current study aimes to investigate about the relationship between telework and employees performance through the mediator role of negligence in the Children and Adolscent intellectual development center of Esfarayen City. which was conducted in year 97-98. This research is applied in term of purpose, and in term of research type , it is a descriptive-survey and correlation kind of research. The statistical population of this study includes all 221 personnel of the intellectual development of children and adolescents centers in Esfarayen city. The sampling method used in this research is random stratified relative. In order to specify the number of sample in this research, Cochran method was used, which according to the formula, the sample volume is 140 people that questionnaires were distributed among them. Three questionnaires were used to collect information, Ramazan and Moghimi telework questionnaire(1390) Hersey and Goldsmith organizational function questionnaire(1984) and Lee negligence questionnaire. Content validity method was used for evaluating the questionnaires validity. The Cronbach's alpha coefficient was also used to test questionnaires reliability that the results have been reported : 0.85 for performance questionnaire , 0.79 for telework questionnaire , and 0.80 for negligence questionnaire. To analyze and interpret data at the descriptive statistics section, frequency tables and graphs were used. SPSS software , correlation, regression, and path analysis tests were used in order to show the relationship between the alternatives and to test hypotheses in inferential statistics. According to results, all negligence elements play a mediator role in telework and performance relation. Also all negligence elements play a mediator role in the relation of telework and staff performance.

Keywords: negligence- telework- performance - intellectual development center