دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرزانه صمدی، ۱۳۹۸

رابطه خود پنداره و سلامت معنوی با اختلال خواب در دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودپنداره و سلامت معنوی با اختلال خواب در دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای سما واحد سبزوار انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای سما واحد سبزوار شامل 115 نفر بود. جهت نمونه-گیری از روش نمونه¬گیری در دسترس استفاده شد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 90 نفر بود. داده¬های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه¬ی اختلال خواب موسسه روانپزشکی پیتسبورگ (1989)، پرسشنامه¬ی خودپنداره¬ی راجرز (1961) و پرسشنامه ¬ی سلامت معنوی پلوتزین (1982) جمع آوری گردید. داده¬های حاصل از پرسشنامه¬ها با استفاده از روش¬های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تک متغیره به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته¬ها نشان داد خودپنداره و سلامت معنوی با اختلال خواب در دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای سما واحد سبزوار رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها: خودپنداره، سلامت معنوی، اختلال خواب

M.A. Thesis:

The Relationship Between Self-Concept and Spiritual Health with Sleep Disorder Among Female Students at Sabzevar Sama Technical and Vocational College

The current study attempts to investigate the relationship between self-concept and spiritual health with sleep disorder among female students at Sabzevar Sama Technical and Vocational College. It is a practical research in terms of objectives and a descriptive-correlational research in terms of type. The statistical societies of the research included all female students at Sabzevar Sama Technical and Vocational College. They society comprises of 115 members. In order to carry out the sampling procedure, a convenience sampling has been employed. Based on Morgan’s table for sample size, the sample size mounted to 90 members. The required data in this research have been collected using three questionnaires: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (1989), Rogers Self-Concept Questionnaire (1961), and The Spiritual Well-Being Scale (SWB) (Paloutzian and Ellison 1982). This research employs descriptive and inferential statistics to analyse the data. In the descriptive analysis, frequency distribution tables, mean, and standard deviation are used. In the inferential analysis, Pearson correlation coefficient and multiple and univariate regression are applied using SPSS software. The findings show that self-concept and spiritual health are related to sleep disorder among female students at Sabzevar Sama Technical and Vocational College. Keywords: Self-concept, spiritual health, sleep disorder.

Keywords: Self-concept, spiritual health, sleep disorder