دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالقاسم طیبی، ۱۳۹۸

بررسی حقوقی ابطال عقد نکاح به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه

خانواده بی‌تردید رکن اصلی و اساسی هر جامعه بزرگ‌تری بوده و در اکثر کشورهای دنیا به‌ویژه در جوامع شرقی توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. در فقه اسلامی اختیار ولی قهری و گاه حاکم و وصی در تزویج صغیر مورد تصدیق قرارگرفته است و در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر در امر نکاح و یا مهر و نیز وجود حق فسخ نکاح برای صغیر بعد از بلوغ و رشد اختلاف نظر است. در این راستا دین اسلام نیز تأکید زیادی بر حفظ خانواده داشته است؛ چراکه هر چه بنیان خانواده منسجم‌تر و مستحکم‌تر باشد به همان میزان جامعه منسجم‌تری خواهیم داشت و از سوی دیگر ازهم‌گسیختگی و سستی خانواده اثرات مخرب زیادی برای جامعه به همراه دارد. بر همین اساس در قوانین ما که برگرفته از شریعت است احکامی که به نظر می‌رسد در راستای همین اهداف به وجود آمده‌اند بسیارند. یکی از این احکام اذن پدر در ازدواج دختر است که صرف‌نظر از مزایا و معایب آن قصد داریم به نکات حقوقی مرتبط با آن بپردازیم. هدف قانون‌گذار از معتبر دانستن اجازه پدر در ازدواج دختر باکره حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه است. درصورتی‌که ولی از اختیار خویش سوءاستفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند، وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. نکاح با دختر باکره بدون اذن ولی قهری و در صورت عدم تنفیذ بعدی ولی و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه می تواند به بطلان عقد نکاح منجر شود.

کلیدواژه‌ها: ابطال نکاح، اجازه ولی، نکاح ، عدم رعایت غبطه

M.A. Thesis:

Legal review of marriage annulment due to non-respect of envy and pleasure

The family is undoubtedly the main pillar of any larger society and has received much attention in most countries around the world, especially in Eastern societies. In Islamic jurisprudence, the authority of the valiant, sometimes ruling, and wuzi has been acknowledged in juvenile delinquency, and there is disagreement about the guarantee of non-compliance with minor expedients in marriage or marriage, as well as the existence of the right to terminate a marriage after puberty and development. In this regard, the Islamic religion has also placed great emphasis on family preservation, because the more solid and solid the foundation of the family, the more coherent the community will be, and on the other hand, family disruption has many detrimental effects on society. Accordingly, there are many provisions in our laws derived from the Shari'a that appear to be in line with these goals. One of these is the permission of the father to marry a girl, regardless of its advantages and disadvantages, and we intend to discuss the legal aspects associated with it. The legislator's goal is to validate the father's permission to marry a virgin girl to protect the interests of the girl, her family and society. If Vali abuses her authority and for no reason or for no good reason prevents the virgin girl from marrying her rightful spouse, there is no way for her to remain valid. Marriage with a virgin girl without the consent of the bridegroom and in the event of further disobedience but also failure to recognize the wife's interest by the court can lead to the cancellation of the marriage

Keywords: Revocation of Marriage, Will, Marriage, Failure to Envy