دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالقاسم طیبی، ۱۳۹۸

بررسی حقوقی ابطال عقد نکاح به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه

خانواده بی‌تردید رکن اصلی و اساسی هر جامعه بزرگ‌تری بوده و در اکثر کشورهای دنیا به‌ویژه در جوامع شرقی توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. در فقه اسلامی اختیار ولی قهری و گاه حاکم و وصی در تزویج صغیر مورد تصدیق قرارگرفته است و در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر در امر نکاح و یا مهر و نیز وجود حق فسخ نکاح برای صغیر بعد از بلوغ و رشد اختلاف نظر است. در این راستا دین اسلام نیز تأکید زیادی بر حفظ خانواده داشته است؛ چراکه هر چه بنیان خانواده منسجم‌تر و مستحکم‌تر باشد به همان میزان جامعه منسجم‌تری خواهیم داشت و از سوی دیگر ازهم‌گسیختگی و سستی خانواده اثرات مخرب زیادی برای جامعه به همراه دارد. بر همین اساس در قوانین ما که برگرفته از شریعت است احکامی که به نظر می‌رسد در راستای همین اهداف به وجود آمده‌اند بسیارند. یکی از این احکام اذن پدر در ازدواج دختر است که صرف‌نظر از مزایا و معایب آن قصد داریم به نکات حقوقی مرتبط با آن بپردازیم. هدف قانون‌گذار از معتبر دانستن اجازه پدر در ازدواج دختر باکره حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه است. درصورتی‌که ولی از اختیار خویش سوءاستفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند، وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: ابطال نکاح، اجازه ولی، نکاح ، عدم رعایت غبطه

M.A. Thesis:

Legal review of marriage annulment due to non-respect of envy and pleasure

The family is, without a doubt, the main pillar of every larger society and has focused on many countries around the world, especially in the eastern societies. In Islamic jurisprudence, the authority of the Wali Qahri and sometimes the ruler and the Wazi in the Minor Couvre has been confirmed and there is a difference of opinion regarding the guarantee of non-observance of the minor expediency in the marriage or the seal, and the existence of the right to terminate the marriage for minority after puberty and growth. In this regard, the religion of Islam has also emphasized the preservation of the family, because the more the family foundation is more coherent and more solid, the more coherent the society will be, and on the other hand, the collapse and weakness of the family will have a lot of destructive effects on society. Accordingly, in our laws that are derived from the Shari'a, the rules that appear to have been created for the same purpose are many. One of these sentences is the father's permission to marry a girlfriend, regardless of the advantages and disadvantages of it, we intend to consider the legal issues related to it. The legislator's goal is to validate the father's permission to marry a virgin girl to protect the interests of the girl, family and society. If he misuses his power and, for no reason or for any reason wrongly avoids the marriage of the virgin daughter with his proper wife, there is no way for him to remain valid.

Keywords: marriage annulment, marriage permit, marriage, non-compliance with envy