دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید مجیدی نسب، ۱۳۹۸

بررسی حقوقی آثار لعان درفسخ نکاح

لعان در صورت ادعای مرد مبنی بر زنای زن یا در صورت انکار فرزند توسط شوهر، با لاظ و شرایط مخصوص نزد حاکم مورد استااده قرار میگیرد که در اتر آن حد قذف از شوهر و حد زنا از زن برداشته میشود و زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام میشوند و از هم ارث نمیبرند و... فقها در مورد ماهیت لعان اختلاف نظر دارند. برخی آن را شهادت، برخی سوگند و برخی دیگر نیز آن را حقیقت مرکب از سوگند و شهادت دانسته و هر یک بر مدعای خود ادلهای اقامه کردهاند. لعان زمانی شروع میشود که مردی به همسر خود نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده از خود نای کند. آنگاه شوهر باید در حضور لعنت خدا بر م اگر « : حاکم شرع چهار بار ادعای خود را با ذکر سوگند تکرار کند و بار پنجم اعلام کند خشم « : سپس زن چهار بار قسم میخورد که مرد دروغ میگوید و بار پنجم اعلام میکند .» دروغگو باشم پس از انجام ای مراسم نکاح فسخ شده و زن و شوهر از یکدیگر جدا .» خدا بر م اگر او راست گاته باشد میشوند. زن برای همیشه بر شوهر حرام میشود و ازدواج دوباره آن دو ممک نیست. اگر موووع لعان نای فرزند باشد، فرزندی که مورد لعان واقع شده متعلق به شوهر قلمداد نمیشود. همچنی حد از هر دو ساقط میشود، یعنی نه شوهر بدلیل قذف و اتهام زنا تازیانه میخورد و نه زن به دلیل زنا سنگسار میشود اسدت . » لعان « لعان از دیدگاه حقوق یکی از مواردی که قانون مدنی آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده ماده 119 ق.م بدون ای که صریحا لعان را به عنوان مانع ارث تلقی نماید بیان می دارد

کلیدواژه‌ها: لعان، فسخ نکاح، قذف ، آتار حقوقی

M.A. Thesis:

Legal review of the works of Lāban in the marriage contract

L??an is used in the case of a man claiming to be female, or if the child is denied by the husband, with the words and conditions specific to the ruler, which results in the removal of the divorce from the husband and the adultery from the woman and the husband and wife forever They are forbidden and do not inherit from each other ... The jurisprudents dispute the nature of L?ban. Some have witnessed it, some have sworn, and others have considered it as the truth of swearing and martyrdom, and each has made admonitions on their claims. Lan begins when a man adulteres to his wife or denies the child born by the woman. Then, in the presence of the Shari'ah, the husband must repeat his claim four times by swearing, and declare the fifth time: "God's curse on me if I am a liar." Then the woman swears four times that the man is lying and declares the fifth time: "God's wrath on me if he is right." After the marriage ceremony, the marriage is terminated and the husband and wife are separated from each other. A woman is forbidden forever on her husband and it is not possible to get married again. If the subject of libel is a negation of a child, the child who was caught is not considered a husband. Also, the limit of both is set aside, that is, neither husband is flogging for adultery because of qazf and adultery and no .woman is stoned for adultery

Keywords: Lahan, Termination, Qazf, Legal Works