دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا کمالی زاده، ۱۳۹۸

بررسی رابطه فلات زدگی شغلی با انگیزش کاری و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فلات¬زدگی شغلی با انگیزش کاری و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار به تعداد 215 نفر می¬باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 137 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه فلات زدگی شغلی میلیمان (1992)، پرسشنامه انگیزه کاری آقاجری (1375) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1995) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای بررسی نرمال بودن داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف – اسمیرنف و برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد که: بین فلات¬زدگی شغلی با انگیزش کاری معلمان رابطه وجود دارد (30/0-r= و 01/0P?). همچنین بین فلات¬زدگی شغلی با عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد (23/0-r= و 01/0P?). بنابراین مدیران برای افزایش انگیزش و عملکرد شغلی معلمان می¬توانند به مقوله فلات¬زدگی شغلی توجه کنند.

کلیدواژه‌ها: فلات‌زدگی شغلی، انگیزش کاری، عملکرد شغلی، معلمان

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Plateau with Work Motivation and Performance and Job Performance in the Elementary School of Sabzevar

The present study examine The Relationship Between Work Plateau with Work Motivation and Job Performance among the Teachers of Elementary Schools of Sabzevar. The method of research is descriptive and its type is correlation. The population consisted of all Teachers of Elementary Schools of Sabzevar (215 persons) that 137 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through Work Plateau Mylymn, Work Motivation by Aghajary, Job Performance by Patterson questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and T was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and Negative relationship between the Work Plateau and Work Motivation. 2) There is a significant and Negative relationship between the Work Plateau and Job Performance.

Keywords: Work Plateau, Work Motivation, Job Performance, Teachers