دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه جغتایی، ۱۳۹۸

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش داده های باز دولتی

امروزه، شاهد طوفان عظیمی از داده¬ها به دلیل اقدامات افراد، کسب¬وکارها و دولت هستیم. ضروری است با استفاده و استفاده مجدد از داده¬های تولیدی از طریق باز نمودن حجم وسیع داده¬ها، ارزش نهفته در آن¬ها اکتساب شود. بدین ترتیب می¬توان به طور اثربخش از پتانسیل موجود در داده¬های انبوه در هر بخش از صنایع و کسب¬وکارها برای برنامه¬ریزی، تصمیم¬گیری و در نهایت توسعه کسب¬وکارها اقدام نمود. در این میان داده¬های دولتی که از مسیر تحقق دولت الکترونیک مسیر می¬شود، می¬تواند نقشی پیشرو در رونق کسب¬وکارهای نوپا ایفا نماید. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش داده¬های باز دولتی در کسب¬وکارهای نوپا می¬باشد. این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای روش، تحقیقی توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه کسب-وکارهای نوپا در حوزه فناوری در سطح شهر مشهد و روش نمونه¬گیری به صورت نمونه¬گیری در دسترس می¬باشد. حجم نمونه 150 شرکت فعال در حوزه فناوری انتخاب شدند که در مجموع 385 پرسشنامه توزیع گردید. در این راستا از مدل اشاعه نوآوری راجرز استفاده شد، تاثیر متغیرهای این نظریه بر نیت رفتاری کسب¬وکارهای نوپا نسبت به استفاده از داده¬های باز دولتی نشان داده می¬شود و به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه¬های استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر مزیت نسبی، پیچیدگی، سازگاری، قابل¬مشاهده بودن و ریسک کاهش¬یافته ارتباط مثبتی با نیت رفتاری شهروندان نسبت به استفاده از داده¬های باز دارد.

کلیدواژه‌ها: داده‌های باز، دولت الکترونیک، کسب‌وکارهای نوپا، مدل اشاعه نوآوری راجرز

M.A. Thesis:

Factors Affecting the Reception of Public Open Data

Today, we see a huge data storm due to the actions of individuals, businesses, and governments. It is necessary to obtain the hidden value by using and reusing produced data by opening up a large volume of data. This can effectively leverage the potential of mass data in every part of the industry and business to plan, make decisions and ultimately develop businesses. Governmental data, driven by e-government realization, can play a leading role in booming startups. Therefore, this study seeks to investigate the factors influencing the adoption of open-government data in start-ups. This research is applicable based on purpose, also it is descriptive and a survey based on the method. The statistical population is all start-ups in Mashhad city and the sampling method is available sampling. A sample of 150 technology companies was selected and 385 questionnaires were distributed. In this study, a standard questionnaire was used to measure the research variables. By utilizing Rogers Diffusion of Innovation Model the effect of variables of this theory are investigated on the behavioral intentions of start-ups in relation to the use of open government data. The results showed that variables of relative advantage, complexity, adaptability, visibility, and reduced risk were positively correlated with citizens' behavioral intentions to use open data

Keywords: Open Government Data, Startups, Rogers Diffusion of Innovation Model