دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میرعلی احمدی، ۱۳۹۸

بررسی تفاوت ها وتشابهات شرکت های تضامنی و نسبی در نظام حقوقی ایران

چکیده: شرکت‌های اشخاص موضوع قانون تجارت، به سه نوع تقسیم شده‌اند: شرکت‌های تضامنی- شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی. ویژگی مشترک این شرکت‌ها این است که لااقل یکی از شرکا مسئولیت نامحدود دارد. در شرکت تضامنی، همه شرکا مسئولیت تضامنی دارند و در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که به شرکت آورده‌اند، یعنی اگر سرمایه شرکت برای پرداخت دیونش کافی نباشد، هر یک از آنان باید به نسبت حصه ای که به شرکت آورده، مابقی طلب طلبکاران شرکت را پرداخت کند. به همین دلیل، شرکت نسبی به شرکت مدنی بسیار نزدیک است. ولی، تفاوت اساسی آن با شرکت مدنی این است که اولاً موضوع شرکت نسبی باید حتماً تجاری باشد و ثانیاً، شرکت نسبی برخلاف شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی است. در شرکت مختلط غیرسهامی نیز فقط شرکای ضامن هستند که مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند، اما مسئولیت شرکای دیگر، محدود به آورده آن‌هاست. در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند در حالی که در شرکت نسبی بر اساس ماده ??? «اگر دارائی شرکت نسبی برای ادای تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‎ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.» در شرکت نسبی، برای اسم شرکت باید نام شریک یا شرکا قید و اسم‎های مخفی تحت عنوان شرکاء و یا برادران ذکر شود. مانند شرکت نسبی حسین احمدی و شرکاء و یا شرکت نسبی امیدوار و پسران. این بر خلاف آن چیزی است که در شرکت تضامنی وجود دارد. در این پژوهش به مفصل درباره شرکت‌های تضامنی و نسبی در حقوق ایران و بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: شرکت تضامنی، شرکت نسبی، نظام حقوقی ایران.

M.A. Thesis:

Investigating differences and similarity of insurances and relative companies in the legal system of Iran

Business entities are subject to the law of commerce, divided into three categories: Collateralized companies - Parent company and Non-joint mixed company. The common feature of these companies is that at least one of the partners has unlimited liability. At Tzadamani, all partners are responsible for ensuring that in the relative company, the partners are responsible for the proportion of the capital they have contributed, that is, if the company's capital is insufficient to pay its debts, each of them should be in proportion to the amount of the company that it brought to the company., The rest will pay the creditors of the company. For this reason, the relative company is very close to the civil society. However, the fundamental difference with the civil society is that, firstly, the issue of a relative company must be commercial and, second, the relative company, unlike the civil company, has a legal personality. In a non-cash mixed company, there are only sponsor partners who have unlimited liability, but the responsibility of other partners is limited to them. In the Tzadamani Company, the partners are obliged to pay the company debts to the creditors, while in the relative company, in accordance with Article 186, "If the firm's relative assets are not sufficient to cover all the company's debts, each partner will be responsible for the amount of the capital they are participating in. The company is a debt. "In the relative company, the name of the company should mention the name of the partner or partners and the secret names under the name of partners or brothers. Like the relative company of Hussein Ahmadi and the partners or the relative company of Omidvar and Sons. This is in contrast to what is at stake in the company. In this research, we will look at the details of the indemnity and relative companies in Iranian law and the expression of similarities and differences between them.

Keywords: Guaranteed company, relative company, Iranian legal system