دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس حجتی پور، ۱۳۹۸

پاداش هیات مدیره و عملکرد شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیات مدیره و سیاست تقسیم سود

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر پاداش هیات مدیره بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیات مدیره ی و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه ی استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود، اگر در ساده ترین تعریف، نسبت ستاده به داده را کارایی گویند، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیم های مدیریت در خصوص استفاده ی بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد، پاداش هیات مدیره،ویژگی های هیات مدیره و سیاست تقسیم سود می تواند بر این تصمیم ها اثرگذار باشند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 92 تا 96 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع‌آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پاداش هیات مدیره و عملکرد شرکت رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. بر اساس دیدگاه رفتاری سود بسیاری از تصمیم های درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس سود انجام می پذیرد، بنابراین مدیران برای کسب پاداش بیشتر که یکی از معیارهای محاسبه ی آن سود شرکت است، در جهت بهبود عملکرد و کسب سود بیشتر تلاش خواهند کرد. از طرفی تعداد اعضای هیات مدیره ی بیشتر شرکت ها و وجود مدیران غیرموظف در هیات مدیره ارتباط بین پاداش هیات مدیره و عملکرد را تعدیل می کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می باشد. ولی و سیاست تقسیم سود رابطه ی بین پاداش هیات مدیره و عملکرد شرکت را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها: پاداش هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اندازه ی هیات مدیره،سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت