دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا فهیمی، ۱۳۹۸

ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلی تنوع هیات مدیره

هیات¬مدیره به¬عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به¬وسیله ترکیب سازماندهی درونی فرآیندهای تصمیم¬گیری خود به بهبود اثربخشی خود در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می¬کند. ویژگی‌های شخصیتی در هیأت‌مدیره از جمله حضور زنان در هیأت‌مدیره با توجه به ویژگی‌های آن¬ها می¬تواند بر عملکرد شرکت تاثیر داشته باشد، به¬طوری که از جمله ویژگی‌های آن¬ها می¬توان به محافظه¬کاری، نظارت بیشتر، نکته¬سنجی و غیره اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر تاثیر تنوع هیأت‌مدیره بر ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال-های 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه‌ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار Eviews مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین اندازه¬ی هیأت‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. با توجه به این¬که اندازه¬ی هیأت‌مدیره به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی محسوب می¬گردد به¬طوری که افزایش در تعداد اعضای هیأت‌مدیره به¬عنوان یک ابزار مطلوب برای حاکمیت شرکتی محسوب می¬گردد، به¬نظر می¬رسد وجود تعداد بیشتر در هیأت‌مدیره به دلیل نوع خواسته¬ها باعث بهبود عملکرد گردیده است. از طرفی تنوع در هیأت‌مدیره نیز ارتباط بین اندازه¬ی هیأت‌مدیره و عملکرد شرکت را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد. هم¬چنین بین تخصص مالی اعضای کمیته‌ی حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد،ولی تنوع هیات مدیره بر رابطه¬ی بین تخصص مالی اعضای کمیته‌ی حسابرسی و عملکرد شرکت اثری نداشت

کلیدواژه‌ها: عملکرد شرکت، تنوع در هیأت‌مدیره،حاکمیت شرکتی، اندازه‌ی هیأت‌مدیره،تخصص مالی اعضای کمیته‌ی حسابرسی

M.A. Thesis:

Corporate governance structure and corporate performance with moderating role of board diversity

The Board of Directors, as a corporate governance tool, helps internalize its decision-making processes to improve its effectiveness as a result of improving company performance. Personality characteristics in the boardroom, including the presence of women in the boardroom, can be influenced by the characteristics of the board, due to their characteristics. Conservatism, more supervision, pointing out, etc. The main purpose of this research is to investigate the effect of the board's diversity on the corporate governance structure and performance in Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a 5-year period between Ninety two and Ninety Six years. In this study, the financial leverage and the company's size were also used as a control variable. The sample information of the companies studied after the availability of their information was gathered by using Excel software and with the help of the software Eviews were analyzed and analyzed. The results of the research showed that there is a positive correlation between the size of the board of directors and the firm's performance, and this relationship is significant. Considering that the size of the board is considered as one of the tools of corporate governance, so that the increase in the number of board members is considered as a good tool for corporate governance, It seems that the presence of more in the boardroom has led to improved performance due to the type of demands. On the other hand, diversity in the board also modifies the relationship between board size and corporate performance, and the relationship is also positive and meaningful. Also, there is a positive relationship between the financial expertise of the members of the audit committee and the firm's performance, and this relationship is significant, but the diversity of the board did not affect the relationship between the financial expertise of the members of the audit committee and the company's performance

Keywords: : corporate performance, diversity in the board of directors, corporate governance, board size, financial expertise of the members of the audit committee