دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نیره سجادی پارسا، ۱۳۹۸

مطالعه بین جهت گیری هدف و نمره دستاورد زبان اموزان براساس وضعیت اجتماعی -اقتصادی و سطح مهارت ان ها

تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، دیدی جدید در حوزه انگیزه در انجام پیوند اهداف، تصورات و فرآیندهای شناختی را با در نظر گرفتن انگیزه تحصیلی دانش آموزان به دست می دهد. بر اساس مطالعه در مورد تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، افکار دانش آموزان در مورد خود، وظایف و عملکرد آنها در کلاس درس، مورد تمرکز می باشد. وضعیت اجتماعی و اقتصادی ویژگی خاصی از سازگاری اجتماعی در جامعه را نشان می دهد. این شاخص نشان دهنده تفاوت بین وضعیت متناسب افراد در جامعه براساس وضعیت شغل، نوع شغل، درآمد و سطح تحصیلات است. مسئله مهم دیگر که موجب توجه فراوان در حوزه آموزش زبان شده است، مهارت است. در این تحقیق، رابطه بین جهت گیری هدف فراگیران زبان انگلیسی و نمرات پیشرفت تحصیلی آنها در بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح مهارت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور 002 نفر از هر دو جنس (زن و مرد) در سبزوار در ایران انتخاب شدند. پرسشنامه جهت گیری هدف، پرسشنامه وضعیت اقتصادی اجتماعی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه بین سطح مهارت و جهت گیری هدف مستقیم و معنادار است. علاوه بر این، مشخص شد که با وجودی که رابطه بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی و جهت گیری هدف مستقیم بود، اما معنادار نبود. در نهایت، بین نمرات پایانی فراگیران و جهت گیری هدف، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یافته های این مطالعه می تواند معلمان را روشن کند تا توجه بیشتری به دانش آموزان با سطوح اجتماعی-اقتصادی بالاتر با در نظر گرفتن اهداف و مهارت های آنها نداشته باشند. علاوه بر این، دانش آموزان را با سطوح پایین اجتماعی-اقتصادی ترغیب می کند تا اهداف باارزش را برای موفقیت در آینده برگزینند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی : تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، مهارت، نمره پایانی

M.A. Thesis:

Towards an Understanding of the Relationship Between EFL Learners' Goal Orientation and Their Achievement Scores Based on Socio-economic Status and Level of Proficiency

The achievement goal orientation theory obtained the field of motivation with a new sight on performance of an association of goals, impression and cognitive processes, by considering students' academic motivation. Based on the study upon achievement goal orientation theory, students’ thoughts about themselves, their tasks, and their performance in the classroom is under focus. Socio-economic status demonstrates an attribute of the social conformation in the society. This index indicates the differences between proportional status of people in the society based on job status, job type, income and level of education. Another significant issue which has drawn multitude of attention in the realm of language education is proficiency. In this research, the relationship between EFL learners’ goal orientation and their achievement scores across socio-economic status and level of proficiency was investigated. To this end, 200 participants were selected from both genders in Sabzevar, Iran. Goal orientation and socio-economic status questionnaire were used to gather required data. The results of Chi-Square Pearson correlations revealed that there was a significant relationship between proficiency level and goal orientation. Moreover, it was also found that the relationship between socio-economic status and goal orientation was significant. Furthermore, there was a significant relationship between learners’ achievement score and their goal orientation. Finally, the results revealed that there was a significant relationship between learners’ socio-economic status and their achievement scores. The findings of the present study can enlighten teachers not to pay extra attention to students with higher socio-economic levels regarding their goals and proficiency. Moreover, it encourages learners with lower socio-economic level to set precious goals to gain success in the future.

Keywords: Keywords: goal orientation theory, socio-economic status, proficiency, achievement score