دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه برادران سلمانی، ۱۳۹۸

رابطه بین هوش معنوی معلمان زبان خارجی ایرانی و استقلال انها در امر اموزش

بررسی ارتباط بین هوش معنوی در میان معلمان زبان انگلیسی ایرانی و استقلال آموزشیآنها چکیده فارسی با توجه به اهمیت تأثیر معلم بر انگیزش ، پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ، تحقیق حاضر با هدف افشای رابطه ی هوش معنوی معلمانزبان انگلیسی و میزان استقلال آنها انجام شده است. برای این منظور ، دو پرسشنامه ، (پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی (SIRI-24) (توسط کینگ ( 2008) و مقیاس استقلال معلمان (TAS) تهیه شده توسطکولاگ)(2016 در میان 50 مرد و زن معلم EFL اجرا شد. با استفاده از روش ترکیبی تحلیل داده ها، ابتدا داده های موجود با استفاده از از روش همبستگی پیرسون و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ی نیمه ساختارمندمورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی معلمان و استقلال آنها رابطه معنی داری وجود ندارد ، مگر اینکه در یکی از خرده مقیاس های SI که کشف معنای شخصی است ، که با نمره TAS در بین معلمان نمونه همبستگی معنی داری وجود داشت (P <.05).علاوه بر این ، یافته ها ی بخش مصاحبه که در آن معلمان با چالش های رایج حوزه ی کاری شان مواجه شدند، و عکس العمل آنها بررسی گردید، همچنین نشان داد که هرچه سطح هوش معنویمعلمان بالاتر باشد ، آنها بیشتر درمواجه با مشکلات و ارائه راه حل مناسب درمقایسه باآن دسته از معلمان دارای هوش معنوی پایین ترموفق ترند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: هوش معنوی ، استقلال معلمان ، آموزگاران ایرانی، آگاهی معنوی.

M.A. Thesis:

The Relationship between Iranian EFL teachers Spiritual Intelligence and their Autoonomy in Teaching

Abstract Regarding the significanceof the teacher’s effect on the students’ motivation, achievement, and academic success, the present surveywas an endeavor to disclose the relationship between EFL (English as a foreign language) teachers’ spiritual intelligence and their level of autonomy. For this end, two questionnaires, the Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SIRI-24) (King, 2008), and the Teacher Autonomy Scale (TAS) developed by Colak (2016) were distributed among 50 males and females EFL teachers working at different contexts including private language institute and public schools in Sabzevar, Iran.Via a mixed method research design, data were analyzed first through Pearson product-moment correlation and a subsequent semi-structured interview. The findings of the study revealed that there was no positive significant relationship between teachers’ spiritual intelligence and their autonomy unless in one subscales of SI scale that was Discovery of personal meaning which was significantly correlated with TAS scores among sampled teachers (p<.05). Moreover, the findings also revealed that the higher the teachers’ SI, the more they provided appropriate solutions to the learning difficulties of the EFL learners rather than those with lower SI.

Keywords: Key Words:Spiritual Inteligience, Teachers Autonomy, EFL learners, Spiritual awareness.