دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه زواری، ۱۳۹۸

اعتبار سنجی مرابحه بانکی و شرایط و ضوابط حاکم بر آن

یکی از مهمترین و در عین حال پر کاربردترین عقود معین عقد بیع است. این عقد فقهی از ابعاد مختلف دارای سببیت متعددی می باشد. از شایع ترین آ نها تقسیم از نظر اعلام و یا عدم اعلام قیمت تمام مبیع از طرف بایع به مشتری است.. در واقع مرابحه، نوعی بیع بوده که در آن بایع و مشتری می بایست از راس مال و سود معین و مورد توافق شان کاملا اطلاع داشته باشند. با عنایت به روایت فقهی و نظر مشهور فقها و بزرگان دینی، این شرط دارای چنان اهمیتی است که در صورت عدم رعایت آن مرابحه محقق نگردیده و مشتری دارای امتیازات و قابلیت های بالقوه ای است به طوری که به واسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا و ارائه خدمات دارد به نظر می رسد پتانسیل خوبی در جهت استفاده از آن در قراردادها و عملیات بانکی و جایگزین نمودن آن با عمده عقود متداول شبکه بانکی را داراست. عقد مرابحه از جمله عقود نوظهور در عرصه بانکداری اسلامی می باشد. در این سیستم بانک تمامی بهای مورد نیاز و خدمات و کالاهای مورد نیاز مشتریان خود را از جمله اشخاص حقوقی یا حقیقی در اختیارشان قرار می دهد. و در مقابل چنین خدمتی مبلغی را به صورت سود در اقساط مختلف و سر رسیدهای مختلفی از مشتریان دریافت می کند. با توجه به اینکه سیستم بانکی ما سیستم بانکی بدون ربا می باشد و مبتنی بر اصول فقه اسلامی می باشد حال اهمیت را در این می بینیم که به بررسی ربوی بودن یا نبودن سود حاصل از ارائه خدمات مرابحه بانکی به مشتریان بپردازیم و میزان اعتبار این عقد را مورد کنکاش قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها: مرابحه، عقود بانکی، اوراق مرابحه، اوراق بهادار

M.A. Thesis:

Validation of the banking system and the terms and conditions governing it

One of the most important and, at the same time, most commonly used contract is the marriage contract. This juristic contract of various dimensions has many implications. Of the most common, they are split in terms of announcing or not announcing the price of all the vendors on the customer side. Murabaha is one of the most popular types of beef in the division. In fact, Murabahah was a kind of bid in which the client and the client should be fully aware of the money and the agreed profits. Considering the jurisprudential narration and the famous jurisprudents 'and religious leaders' views, this condition is so important that, if it is not followed, the moorrabah is not realized and the client has potential advantages and capabilities so that due to the extent of the use of the goods and The provision of services seems to have a great potential for using it in contracts and banking operations, and replacing it with the major contracts of the banking network. The Murabahah contract is one of the emerging contracts in the field of Islamic banking. In this system, the bank provides all the necessary costs and services and the goods needed by its customers, including legal or real persons. In return, such a service receives a sum of money in installments and different receipts from customers. Considering that our banking system is a non-risk banking system based on the principles of Islamic jurisprudence, we see the importance of considering whether or not to profit from the provision of bank services to our customers and how much credit they are. Explain.

Keywords: Murabahah, Banking Agreements, Murabaha Bonds, Securities, Murabahah Feasibility Study, Banking System of the country