دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رضا اطهری، ۱۳۹۸

بررسی اصالت الفساد و اصالت الصحه در انعقاد عقود (در قالب سند رسمی)

مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199، 200 و 201 ق.م آمده و ماده ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است. مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است. از طرف دیگر اصل عملی حاکم بر معاملات از دیدگاه فقها "اصاله الفساد" است یعنی هر گاه در خارج معامله ای واقع شود و به خاطر جهل و اشتباه متقاقدین یا یکی از آن دو در ترتب اثر مقصود بر آن عقد، شک و تردید وجود داشته باشد، فقیهان در این معامله استصحاب عدم نقل و انتقال را جاری کرده اند و نتیجه ی آن فساد و بطلان این معامله است. میان این دو اصل متعارض چگونه می توان جمع کرد؟ در تحلیل این مطلب، اصل صحت به مفهوم وضعی نه تکلیفی، میان شبهات حکمیه و موضوعیه یا به تعبیر دیگر مساله ی فقهی و اصولی تفاوت قائل شده ایم. در دنباله ی نوشتار حدود وثغور اصل صحت از دیدگاه فقها مورد بحث قرار گرفته و از مبانی موجود در این باره، جریان اصل صحت در تمام شرایط و اوصاف اعم از مقوم و غیر مقوم ونیز عقود (اسناد رسمی) پذیرفته شده است و رابطه ی آن با مطابق اصل بودن یا خلاف اصل بودن مدعای جهل و اشتباه بررسی شده است و بالاخره از نتایج دیگر این نوشتار تقدم اصاله الصحه در مقام تعارض بر سایر اصول مانند استصحاب حکمی و موضوعی است. از این رو به هنگام شک در صحت و فساد اعمال دیگران، چه غیر آن، تقدم اصاله الصحه بر اصاله الفساد محرز است چه منشا فساد عقد، ادعای جهل و اشتباه باشد چه غیر آن.

کلیدواژه‌ها: اصالت الفساد، اصالت الصحه، انعقاد عقود، سند رسمی.

M.A. Thesis:

Investigating the authenticity of al-fassaad and hygiene in concluding contracts (in the form of an official document

The matters of ignorance and mistakes in Articles 199, 200, and 201 of the Criminal Code and Article 223 of the Criminal Code are related to the principle of authenticity. The claim that ignorance and mistakes in the appearance of his word are always contrary to the principle of authenticity in transactions. On the other hand, the principle of the practice of transactions is from the viewpoint of the jurisprudents of 'Ayalah al-Fasad', that is, whenever there is a transaction on the outside and there is doubt about the intention of the contract for the reason of the interlocutor's ignorance and mistake, or one of the two in the order of the purpose of the contract. The jurists in this transaction have been subject to the lack of transfer, and the result is corruption and the failure of this transaction. How can the two conflicting principles be gathered? In analyzing this, the principle of accuracy is defined in the notion of a state of affairs, not between duties, between the rules of law and the subject, or, in other words, the jurisprudential and principle issues. In the sequence of the text of the Quranic verses, the principle of authenticity is discussed from the point of view of the jurists, and the principles of authenticity in this regard have been accepted. The principle of authenticity has been accepted in all the conditions, including the fixed and non-binding, and the contract (formal documents), and its relation In accordance with the principle of being or contrary to the principle of the claim of ignorance and mistakes, the other results of this article are the priority of the Islamic Revolution as conflict with other principles, such as statute and subject matter. Hence, when it comes to the suspicion of the truth and corruption of the actions of others, other than that, the priority of the Islamic law is established on Isla'ah al-Fasad, whether the source of the corruption of the marriage is the claim of ignorance and mistake, or not.

Keywords: authenticity of al-fasad, hygiene, contracting, formal document.