دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ارزو دروکی، ۱۳۹۸

رابطه بین تیپ شخصیتی با دست نوشته فارسی براساس الگوریتم عصبی فازی تطبیقی در بین کارکنان شهرداری سبزوار در سال ۱۳۹۷

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی با دستنوشته فارسی بر اساس الگوریتم عصبی– فازی تطبیقی در بین کارکنان شهرداری سبزوار در سال 97 صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کارمندان شهرداری سبزوار بود.از بین کارکنان شهرداری سبزوار تعداد 100 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس که تمایل به همکاری داشتند برای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مورد نظر پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز(1943) بود. در راستای اخذ دستخط، یک نوشته‌ی واحد که متن آن از لحاظ تحریک احساسات خنثی و ضمنا ساده و روان باشد انتخاب شد و از آزمودنی‌ها خواسته شد که از روی آن در یک کاغذ A4 بی خط بنویسند. ضمن استخراج ویژگی‌ها از دستخط، از الگوریتم عصبی- فازی تطبیقی به عنوان ابزار یادگیری ماشین جهت گروه بندی ویژگی‌ها استفاده شده است. سیستم پیاده سازی شده با دریافت نمونه دستخط رویش شده می‌تواند خصوصیات فردی آزمودنی را پیش‌ بینی نماید.برای راستی‌آزمایی نتایج الگوریتم عصبی- فازی تطبیقی، از خروجی‌های پرسشنامه مایرز بریگز کمک گرفته شد که نتایج نویدبخشی به دست آمد. تمام روش های آماری یا استفاده از نرم افزارspss 20 انجام گرفته است که نتایج حاصل بیانگر آن بود که ارتباط معناداری بین تیپ شخصیتی با دستنوشته فارسی بر اساس الگوریتم عصبی-فازی تطبیقی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تیپ شخصیت، دستنوشته فارسی،الگوریتم عصبی-فازی تطبیقی.

M.A. Thesis:

The Relationship between presonality Brigade with persian handwritten accordingto Adaptive Neural fuzzy combination Algorithmsamong Sabzevar Municipality staff in the year 1397

Peugeot's present study was conducted in 1997 to investigate the relationship between personality type and Persian manuscript based on Adaptive Neuro-Fuzzy Algorithm among Sabzevar municipal staff. This study was applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive-correlational method.The statistical population of this study included Sabzevar municipal employees.Among the sabzevar municipal staff 100 individual subjects were selected as available sampling that were willing to cooperate . The research tool included Myers Briggs personality questionnaire which was used for personality type. In order to obtain the handwriting, a single text whose text was intended to stimulate neutral emotions while also being simple and fluent was selected and the subjects were asked to write on it in a straight A4 paper. In addition to extracting the features from the handwriting, a neural-fuzzy adaptive algorithm was used as a machine learning tool for grouping the features. The implemented system can predict the individual characteristics of the author by obtaining a sample of the manuscript. To validate the results of the Adaptive Neuro-Fuzzy Algorithm, Myers Briggs questionnaire outputs were used and the results were promising. All statistical methods were performed using SPSS 20 software. The results showed that there is a significant relationship between personality type and Persian manuscript based on the Adaptive Neuro-Fuzzy algorithm.

Keywords: : Type of character, Persian manuscript, Adaptive Neuro-Fuzzy algorithm