دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا رامشینی، ۱۳۹۷

استقلال کمیته ی حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال کمیته¬ی حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این که اطلاعات حسابداری در تصمیم¬گیری استفاده¬کنندگان مفید واقع شود، باید واجد دو ویژگی قابلیت اتکا و مربوط بودن باشد. قابلیت اتکا و مربوط بودن دو خصوصیت کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات هستند که موجب مفیدبودن اطلاعات ارائه شده برای استفاده¬کنندگان می¬شوند به شرط آن که موازنه¬ای صحیح بین این دو خصوصیت برقرار باشد. در این پژوهش معیار مورد استفاده برای محتوای اطلاعاتی سود، پایداری سود می¬باشد و از ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی تنها به موضوع استقلال اعضای کمیته پرداخته شده است. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله برای 159 شرکت بورسی انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین استقلال کمیته¬ی حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد، یک کمیته حسابرسی مستقل در کنترل و نظارت بر مدیریت مؤثر است و این سبب افزایش قابلیت اتکا صورت¬های مالی و کارایی و افزایش محتوای اطلاعاتی سود می¬شود

کلیدواژه‌ها: محتوای اطلاعاتی سود، استقلال کمیته‌ی حسابرسی، اهرم مالی و اندازه‌ی شرکت

M.A. Thesis:

Audit committees’ independence and the information content of earnings announcements

This study fundamentally aims at examining impact of audit committee independence and earning information content in Tehran Stock Exchange. To make accounting information beneficial at users’ decision-making, two characteristics of reliability and relevance should be admitted. These two factors involve quality attributes concerned with accounting information which make the provided information useful to the users, provided that a correct balance is established between them. In current study, measure considered for earning accounting information is earning sustainability and of audit committee characteristics, only the independence of committee members was addressed. The study was conducted for a 5-year period and 159 stock companies, as well as financial leverage and company size were used as control variables. Information of sample study companies was collected after thoroughly reviewing of their availability and categorized using Excel and then analyzed with the use of EViews. Study results revealed that a meaningful and positive relationship exists between audit committee independence and earning information content. An independent audit committee could be effective in controlling and supervising management and this would result in enhancing the reliability of efficiency and financial statements, as well as increasing earning information content.

Keywords: earning information content, audit committee independence, financial leverage and company size.