دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: یاسر شبان، ۱۳۹۸

حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است. از این رو سرمایه¬گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه¬گذاری مشخص می¬کند. از طرفی مدیران علاوه بر آن¬که باید منافع و حقوق سازمان خود را تأمین کنند باید به¬عنوان یک امر اخلاقی در راه تأمین رفاه، آسایش، نیازها و علایق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند. از جهت دیگر نباید تصمیمات و رفتارهای مدیریتی منجر به واردکردن خسارت، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن شود. ارتباط برقرار کردن بین این دو با توجه به ویژگی¬های حاکمیت شرکتی حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی برارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 92 تا 96 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬که بین استقلال هیات¬مدیره، اندازه¬ی کمیته¬ی حسابرسی، پاداش مدیران و مالکیت مدیریتی با مسئولیت¬پذیری اجتماعی رابطه¬ وجود دارد و تنها رابطه¬ی پاداش و مسئولیت¬پذیری اجتماعی منفی است و برای سایر متغیرها رابطه¬ای مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، اندازه¬ی هیات¬مدیره و تعداد جلسات هیات¬مدیره با مسئولیت¬پذیری اجتماعی رابطه¬ای یافت نشد. هم¬چنین بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی و ارزش شرکا رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. مسئولیت اجتماعی و به تبع آن منافع اجتماعی با منافع اقتصادی با هم گره خورده¬اند،، لذا در دنیای کنونی توجه به مسئولیت¬پذیری اجتماعی باعث ایجاد ارزش برای شرکت¬ها شده است

کلیدواژه‌ها: مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی

M.A. Thesis:

Corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value

Determining the value of the company is one of the key factors in the investment process. Hence, the investor, in view of the company's value, determines its priority in investment. On the other hand, managers, in addition to securing the interests and rights of their organizations, should be involved as a moral issue in providing the welfare, comfort, needs and interests of the people of the community. In the other hand, decisions and management behaviors should not lead to damage, damage or harm to society and its people. Communication between the two is important in terms of corporate governance. Therefore, the main objective of this research is to investigate the effect of corporate governance, disclosure of social responsibility on the company's value in Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a period of 5 years between 92-96 years. Sample data of the companies were collected by Excel and analyzed with the help of Eviews software. The results of the research showed that there is a relationship between the independence of the board of directors, the size of the audit committee, the remuneration of directors and management ownership with social responsibility only relationship reward and social responsibility are negative and there is a positive and significant relationship for other variables. However, there was no relationship between institutional ownership, government ownership, the size of the board and the number of board meetings with social responsibility. Also, there is a positive and significant relationship between social responsibility and partner values. Social responsibility and social interests are tied together with economic interests, so in today's world, attention to social responsibility has created value for the companies.

Keywords: Social Responsibility, Company Value, Corporate Governance