دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه بهزاد مهر، ۱۳۹۸

بررسی اشتیاق پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری توسعه یک الگوی مبنایی

هدف این مطالعه کاوش، توصیف و تشریح فرآیند اشتیاق پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه حکیم سبزواری و تدوین مدلی اکتشافی از این فرایند بود. به این منظور از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شد و داده‌ها از طریق مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری جمع‌آوری شد. در این پژوهش بر مبنای روش نظریه داده بنیاد با 14 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به صورت فردی مصاحبه شد؛ طی سه مرحله کدگذاری داده‌های کیفی، مقوله‌های اصلی و فرعی فرآیند اشتیاق پژوهشی اعضای هیأت علمی و روابط بین آن‌ها به دست آمد. بر مبنای یافته‌های حاصل از پژوهش، مدل اولیه طراحی شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده 15 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (انگیزه‌های درونی و بیرونی)؛ مقوله کانونی (وجود مسأله ذهنی حل نشده)؛ راهبردهای توسعه¬ی حرفه‌ای (مشارکت شناختی، مشارکت عاطفی، مشارکت اجتماعی با همکاران و مشارکت اجتماعی با دانشجویان)؛ زمینه (مدت زمان، تمرکز بر روش‌های پژوهشی، استقلال پژوهشی، فرهنگ پژوهشی بالندگی پژوهشی)؛ شرایط مداخله‌گر (عوامل سازمانی، عوامل فردی و عدم نهادینه شدن پژوهش تیمی و گروهی) و پیامدها (برآورده نشدن انتظارات توسعه دانش و نگرش و انتقال دانش و نوآوری)، فرآیند اشتیاق پژوهشی در دانشگاه حکیم سبزواری و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می‌کردند

کلیدواژه‌ها: : اشتیاق پژوهشی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه حکیم سبزواری، توسعه الگوی مبنایی، نظریه داده بنیاد

M.A. Thesis:

Investigating the research enthusiasm of faculty members of Hakim Sabzevari University. Developing a basic model

The purpose of this study was to explore, describe and describe the research enthusiasm of faculty members at Hakim Sabzevari University and develop an exploratory model of this process. For this purpose, the data theory strategy was used and the data were collected during a one-part session of the faculty members of Hakim Sabzevari University. In this research, based on the methodology of the data theory of the foundation, 14 faculty members of Hakim Sabzevari University were interviewed individually. In three stages of coding the qualitative data, the main and the secondary stages of the process of research enthusiasm of the faculty members and the relationships between them Came. Based on qualitative research findings, the original model was designed. The results of the study showed 15 general categories that were categorized in a paradigmatic model including: national conditions (internal and external motives); focal categories (the existence of unsolved mental issues); professional development strategies (cognitive participation, emotional participation, social participation Interpersonal conditions (organizational factors, individual factors and the lack of institutionalization of team and group research), and outcomes ( Failure to meet the expectations of developing knowledge and attitudes and transferring knowledge and innovation), the research enthusiasm process at Hakim Sabzevari University and It reflected the relationships between its various dimensions

Keywords: Research enthusiasm, Faculty Members, Hakim Sabzevari University, Development of the Basic Model, Fo