دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی رهنمافر، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر اقدامات توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

امروزه به دلیل پیچیدگی و پویایی محیط، موضوع رهبری و اقدامات آن بر بسیاری از ابعاد سازمانی تأثیر معناداری دارد. این امر منجر به بررسی گسترده مفهوم رهبری و عوامل متأثیر از آن در تحقیقات و مطالعات محققان و متخصصان حوزههای مدیریتی شده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اقدامات رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی میباشد. به منظور جمعآوری دادهها در این تحقیق، پرسشنامهای استاندارد در میان 69 نفر از کارکنان شهرداری سبزوار توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه این مطالعه به ترتیب از طریق نظرسنجی از اساتید و متخصصان رشته مدیریت و محاسبه آلفای کرونباخ تعیین گردید. این عوامل روایی و پایایی سنجههای پرسشنامه را تأیید نمودند. پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه، تمامی فرضیههای تحقیق تأیید شد. یافتهها حاکی از آن است که اقدامات رهبری بر عملکرد سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نیز رابطه اقدامات رهبری و عملکرد سازمانی را میانجیگری میکنند. کلیدواژهها: اقدمات رهبری، عملکرد سازمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی

کلیدواژه‌ها: : اقدمات رهبری، عملکرد سازمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی

M.A. Thesis:

The Effect of leadership Development Practices on organizational Performance Regarding to the Mediating Role of Human Capital and Social Capital (Case Study: the Municipality of Soltanabad)

Abstract Today, due to the complexity and dynamism of the environment, the issue of leadership and its practices has a significant effect on many organizational dimensions. This has led to an extensive review of the concept of leadership and its influencing factors in the research and studies of researchers and specialists in the field of management. The purpose of this research is to investigate the effect of leadership practices on organizational performance with regard to the mediating role of social capital and human capital. In order to collect data in this study, a standard questionnaire was distributed among 69 employees of Sabzevar Municipality. Validity and reliability of the questionnaire of this study were determined through a survey of professors and management specialists and Cronbach alpha. These factors confirmed the validity and reliability of questionnaire measures. After analyzing the data from the questionnaire, all the research hypotheses were confirmed. Findings indicate that leadership practices have a positive and significant effect on organizational performance directly and indirectly. It was also found that social capital and human capital also mediate the relationship between leadership practices and organizational performance. Key Words: Leadership Practices, Organizational Performance, Social Capital, Human Capital

Keywords: