دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد خداشاهی، ۱۳۹۸

رابطه بین پرکاری (اعتیاد به کار) با اضطراب و افسردگی در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار با افسردگی و اضطراب در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار در سال 1397 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار می باشد که تعداد ???نفر می باشند، و با استفاده از جدول مورگان تعداد ??? نفر به شکل تصادفی ساده بعنوان نمونه مشخص شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه¬های استاندارد اعتیاد¬به¬کار رابینسون، افسردگی بک و اضطراب بک جمع¬آوری شد. تجزیه و تحلیل داده¬های به دست آمده با روش¬های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی انجام شد.Spss پیرسون و رگرسون چند متغیره و آزمون تی و آزمون چند متغیره با روش مجذور آتا) با کمک نرم¬افزار .(P<01/0, F=470/9) طبق نتایج رگرسیون پیش بینی اعتیاد به کار از روی افسردگی واضطراب معنادار است همچنین بین اعتیاد¬به¬کار و افسردگی پرستاران همبستگی مثبت ناقص وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر اعتیاد¬به¬کار و افسردگی برابر با 233/0 است. نتایج این آزمون نشان می دهد بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر اضطراب و اعتیاد¬به¬کار نیز برابر با 377/0 است که نشان می دهد بین اعتیاد¬به¬کار و اضطراب نیز رابطه مستقیم وجود دارد. طبق نتایج آزمون چند¬متغیره با روش مجذور آتا، اعتیاد¬به¬کار به طور همزمان بر روی افسردگی و اضطراب تاثیر معنی¬داری (01/0 ? P ) دارد. همچنین بر اساس مجذور آتا تاثیرگذاری اعتیاد به کار بر روی دو متغیر فوق به¬طور همزمان 14 درصد است ( 144/0Eta=).

کلیدواژه‌ها: اعتیاد به کار، افسردگی، اضطراب

M.A. Thesis:

The relationship of Workalism with Depression and Anxiety among nurses Sabzevar Emdadi Hospital

The aim of this study is to investigate Relation between Work Addiction with anxiety and depression among Nurses of Sabzevar Emdadi Hospital in the year 2018.This study has a applicable point of view and on the subject of method of study is descriptive-correlational. The statistical population include Nurses of Sabzevar Emdadi Hospital that 180 peaple can be, and with the use of morgan table, the number of 180 peaple to form the simple random as a sample, were determined.The data were collected using standard questionnaire ; Work Addiction(WART), Beck Depression and Beck Anxiety. Analyse of obtained data, using software was done by descriptive satistics method(mean and standard deviation)and inferential satistics method (Pearson correlation,multivariate regression , T test and test multivariate method Chi ETA) with the help of SPSS software. The result indicated that there is a direct relationship between Work Addiction with depression and anxiety. According to the result forecast Work Addiction on depression and anxiety is significant.(P<0/01 , F=9/470), also there is a positive correlation,incomplete between Work Addiction and depression of nurses. Pearson correlation coefficient between the two variable workalism and depression is equal to 0/233. The results of this test show that there is a correlation between these two variable. Also Pearson correlation coefficient between the two variable Work Addiction and anxiety is equal to 0/377 that show there is direct relationship between the Work Addiction and anxiety. According to the result of test multivariate method Chi ETA, Work Addiction simultaneously impact a significant effect on the depression and anxiety p? 0/01. Also based on Chi ETA effectiveness of Work Addiction on the two variables above simultaneously, 14% is.

Keywords: Work Addiction , depression , anxiety