دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد خداشاهی، ۱۳۹۸

رابطه بین پرکاری (اعتیاد به کار) با اضطراب و افسردگی در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار با افسردگی و اضطراب در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار در سال 1397 بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار می باشد که تعداد ???نفر می باشند، و با استفاده از جدول مورگان تعداد ??? نفر به شکل تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اعتیاد به کار رابینسون(1999)، افسردگی بک(1996) و اضطراب بک(1988)استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده¬های به دست آمده با روش-های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون تی و آزمون چند متغیره با انجام شد. SPSSروش مجذور آتا) با کمک نرم¬افزار نتایج تحقیق نشان می دهد که رگرسیون پیش بینی اعتیاد به کار ازروی افسردگی و اضطراب معنادار است. آزمون چند-متغیره با روش مجذور آتا نشان می دهد که اعتیاد¬به¬کار به طور همزمان از روی افسردگی و اضطراب پیش بینی می شود. همچنین بین اعتیاد¬به¬کار و افسردگی پرستاران همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که بین اعتیاد¬به¬کار و اضطراب نیز رابطه مستقیم وجود دارد

کلیدواژه‌ها: : پرستاران، اعتیاد به کار، افسردگی، اضطراب

M.A. Thesis:

The relationship of Workalism with Depression and Anxiety among nurses Sabzevar Emdadi Hospital

The aim of this study was to investigate Relation between Work Addiction with anxiety and depression among Nurses of Sabzevar Emdadi Hospital in the year 2018.This study has a applicable point of view and on the subject of method of study is descriptive-correlational. The statistical population include Nurses of Sabzevar Emdadi Hospital that there are 180 peaple, and with the use of morgan table, the number of 180 peaple to form the simple random as a sample, were chosen.For gathering the data using standard questionnaire ; Work Addiction(WART,1999), Beck Depression(1996) and Beck Anxiety(1998). Analyse of obtained data, using software was done by descriptive satistics method(mean and standard deviation)and inferential satistics method (Pearson correlation,multivariate regression , T test and test multivariate method Chi ETA) with the help of SPSS software. The research results show that predictive regression work addiction from depression and anxiety is significant. Test multivariate method Chi ETA show that work addiction is predicted simultaneously from depression and anxiety. Also there is a positive correlation between Work Addiction and depression of nurses. Also the test results show that there is a direct relationship between work addiction and anxiety.

Keywords: :Nurses, work Addiction , depression , anxiety