دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پرویز بیات مختاری، ۱۳۹۸

فشار زمانی حسابرسی کیفیت سود

فشار زمانی حسابرسی می تواند دارای اثرات مثبت یا منفی باشد. این فشار ممکن است حسابرسان را به سختتر کار کردن وادار و در نتیجه برای افزایش کارایی حسابرسی تلاش نماید. اما اگر فشار زمانی در حد غیر متعارف باشد، آثار منفی آن بروز می نماید. فشار زمانی نامتعارف می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اثربخشی کار حسابرسی تاثیر سوء (منفی) داشته، کیفیت حسابرسی را کاهش دهد و احتمال نقصان در حسابرسی و تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را افزایش دهد و متعاقب آن احتمال رفتار فرصت‌طلبانه مدیران را نیز افزایش دهد که تمام این‌ها در نهایت می تواند منجر به کاهش کیفیت سود شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فشار زمانی حسابرسی بر کیفیت سود است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. با توجه به محدودیت در افشاء حق‌الزحمه حسابرسی توسط شرکتهای بورسی، جامعه آماری این پژوهش شامل 101 شرکت و تعداد 707 مشاهد سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1396 بوده است. برای اندازه‌گیری کیفیت سود از چهار متغیر هموارسازی سود، پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فشار زمانی حسابرسی بر هموارسازی سود اثر مثبت معنادار دارد. به عبارتی، فشار زمانی حسابرسی بزرگتر، هموارسازی سود را افزایش داده است. همچنین، نتایج پژوهش هیچ رابطه معناداری بین فشار زمانی حسابرسی و پایداری سود نشان نمی دهد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که فشار زمانی حسابرسی بر کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش اثر منفی معنادار دارد. به عبارتی، فشار زمانی حسابرسی بزرگتر، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کمتر کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که فشار زمانی حسابرسی اثر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری ندارد.

کلیدواژه‌ها: فشار زمانی حسابرسی، کیفیت سود، هموارسازی سود، پایداری سود، اقلام تعهدی اختیاری.

M.A. Thesis:

Audit time pressure and earnings quality

Audit time pressure can have positive or negative effects. This pressure may make auditors harder to work and thus work to increase audit efficiency. But if the time pressure is unconventional, its negative effects will emerge. Unusual time pressure can have a direct and indirect impact on the effectiveness of audit work, reduce the quality of audit, and increase the likelihood of impairment in auditing and material misstatement in financial statements, and consequently the probability of managers' behavioral opportunism Which can ultimately lead to a reduction in the earnings quality.The main purpose of this study is to investigate the effect of audit time pressure on earnings quality. To test the hypotheses of the research, has been used multiple linear regression model. Due to limitations on disclosure of audit fees by bourse companies, the statistical society of this study included 101 companies and 707 observation of the companies-year included in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2017. To measure the earnings quality, have been used four indicators such as Earnings smoothing, Earnings sustainability, quality of accruals in working capital and discretionary accruals. The results of the research indicate that audit time pressure has a significant positive effect on earnings smoothing. In other words, higher audit time pressure has increased the earnings smoothing. Also, the results of the research show no significant relationship between audit time pressure and earnings sustainability. In addition, the results of the research showed that the audit time pressure on the quality of accruals of working capital had a significant negative effect. In other words, the higher audit time pressure, has reduced the quality of accruals of working capital. The results of the study showed that audit time pressure does not have a significant effect on Discretionary accruals.

Keywords: Audit time pressure, Earnings quality, Earnings smoothing, Earnings sustainability, Discretionary accruals.