دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پرویز بیات مختاری، ۱۳۹۸

فشار زمانی حسابرسی کیفیت سود

چکیده فشار زمانی حسابرسی می تواند دارای اثرات مثبت یا منفی باشد. این فشار ممکن است حسابرسان را به سخت تر کار کردن وادار و در نتیجه برای افزایش کارایی حسابرسی تلاش نماید. اما اگر فشار زمانی در حد غیر متعارف باشد، آثار منفی آن بروز می نماید. فشار زمانی نامتعارف می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اثربخشی کار حسابرسی تاثیر سوء (منفی) داشته، کیفیت حسابرسی را کاهش دهد و احتمال نقصان در حسابرسی و عدم کشف تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را افزایش دهد و متعاقب آن احتمال رفتار فرصت‌طلبانه مدیران را نیز افزایش دهد که تمام این‌ها در نهایت می تواند منجر به کاهش کیفیت سود شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فشار زمانی حسابرسی بر کیفیت سود است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. با توجه به محدودیت‌های موجود در انتخاب شرکت‌ها، جامعه آماری این پژوهش شامل 101 شرکت و تعداد 707 مشاهد سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1396 بوده است. برای اندازه‌گیری کیفیت سود از دو متغیر هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فشار زمانی حسابرسی بر هموارسازی سود اثر مثبت معنادار دارد. به عبارتی، فشار زمانی بیشتر حسابرسی، هموارسازی سود را کمتر کرده است. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که فشار زمانی حسابرسی بر کیفیت اقلام تعهدی سرمایه اثر منفی معنادار دارد. به عبارتی، فشار زمانی بیشتر حسابرسی، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کمتر کرده است. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی فشار زمانی بر کیفیت سود است. در واقع، فشار زمانی حسابرسی، کیفیت سود را از طریق افزایش هموارسازی و کیفیت اقلام تعهدی افزایش داده است. واژه‌های کلیدی: فشار زمانی حسابرسی، کیفیت سود، هموارسازی سود، کیفیت اقلام تعهدی.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: فشار زمانی حسابرسی، کیفیت سود، هموارسازی سود، کیفیت اقلام تعهدی.

M.A. Thesis:

Audit time pressure and earnings quality

Abstract Audit pressure can have positive or negative effects. This pressure can make auditors harder to work and thus work to increase audit efficiency. But if the time pressure is unconventional, its negative effects will emerge. Unusual time pressure can have a negative or negative impact on the effectiveness of audit work, reduce the quality of audit and increase the likelihood of impairment in audit and significant distortions in financial statements, and subsequently increase the probability of managers' Which can ultimately lead to a reduction in the quality of profit. The main purpose of this study is to examine the effect of audit pressure on earnings quality. A multiple linear regression model has been used to test the hypotheses. According to the constraints in the selection of companies, the statistical society of this study included 101 companies and 707 observers of the year included in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2017. To measure the earnings quality, the two variables of earnings smoothing and accrual quality have been used. The results of the research indicate that audit pressure has a positive effect on the profit smoothing. In other words, the bigger pressure of a larger auditor has increased the earnings margin. Also, the research findings showed that audit pressure on the quality of accrual of capital had a significant negative effect. In other words, the higher audit burden of a bank has reduced the quality of accruals of working capital. These results indicate the importance and effectiveness of time pressure on the quality of profit. Indeed, auditing pressure has increased the quality of profits by increasing the maturity and quality of accruals. Keywords: Audit time pressure, Earnings quality, Earnings smoothing, Accruals Quality.

Keywords: Keywords: Audit time pressure, Earnings quality, Earnings smoothing, Accruals Quality.