دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا ابرون، ۱۳۹۸

ارزیابی عملکرد الگوی محلی باینری تعمیم یافته در تشخیص چهره

در دهه¬ی اخیر شناسایی چهره در محیط¬های کنترل شده پیشرفت قابل توجهی داشته است. هرچند با وجود چالش¬هایی چون تغییرات چهره، روشنایی، ژست و ...، حالت چهره، انسداد بخشی از چهره هنوز یک موضوع تحقیقاتی باز به شمار می¬آید. از میان روش¬های موجود تشخیص چهره، LBP به دلیل سادگی در پیاده سازی، استخراج ویژگی¬های مناسب و دقت طبقه¬بندی بالا مورد توجه محققان قرار گرفته و تعمیم¬های زیادی روی آن صورت گرفته است؛ از جمله RDLBP که یک توصیفگر مبتنی بر LBP و بر اساس تفاضل شعاعی است. همچنین محققان دریافتند پیش¬پردازش تصویر با استفاده از فیلتر گابور قبل از اعمال LBP اطلاعات مکملی را نتیجه می¬دهد. در این پایان¬نامه روشی پیشنهاد شده¬است که از ترکیب RDLBP و فیلتر گابور استفاده کرده تا عملکرد سیستم تشخیص چهره را بهبود دهد. این روش بر روی سه پایگاه داده ی Yale, ORIو umist پیاده سازی شده و در مقایسه با روش¬های LBP، Extended LBP و RLBP نتایج بهتری را ارایه می¬دهد.

کلیدواژه‌ها: تشخیص چهره، استخراج ویژگی، توصیفگر مبتنی بر LBP بر اساس تفاضل شعاعی، فیلتر گابور

M.A. Thesis:

Evaluation of the performance of the localized binary pattern in face recognition

In the last decade, face recognition has improved significantly in controlled environments. However, despite challenges such as facial changes, brightness, gesture, and so on, facial posture, partial blockage of the face is still an open research topic. Among the existing methods of face recognition, LBP has attracted and extends the attention of researchers due to its ease of implementation, extraction of suitable features and high classification accuracy, including RDLBP which is a descriptor. It is based on LBP and radial difference. The researchers also found that preprocessing the image using the Gabor filter results in complementary information before applying the LBP. This thesis proposes a method that uses the combination of RDLBP, and Gabor filter to improve the performance of the face recognition system . This method is implemented on three Yale, ORI and umist databases and provides better results than . the LBP, Extended LBP and RLBP methods .

Keywords: Face Detection, Feature Extraction, Radial Difference Based LBP Descriptor, Gabor Filter