دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی غلامی نژاد، ۱۳۹۷

گردش مالی سهام، ویژگی های سهام مبادله شده و تاخیر در تعدیل قیمت سهام

با عنایت به اهمیت موضوع سرعت واکنش بازار سرمایه در تعدیل قیمت سهام شرکت و تأثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران، در این تحقیق به بررسی تأثیر گردش مالی سهام و ویژگی‌های سهام مبادله شده بر تأخیر در تعدیل قیمت سهام پرداخته شده است. جهت اندازه‌گیری متغیر تأخیر در تعدیل قیمت سهام از شاخص هو و ماسکوویتز (2005) استفاده شده و ویژگی های سهام مبادله شده شامل نقدشوندگی سهام (اندازه گیری با شاخص های تعداد روزهای معاملاتی و شکاف قیمت نسبی)، کیفیت گزارشگری مالی (شاخص های کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی) و ساختار مالکیت (شاخص مالکیت نهادی) می باشد. با استفاده از نمونه‌ای شامل 135 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 89-95 و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که با افزایش حجم سهام مبادله شده، تاخیر در تعدیل قیمت سهام کاهش یافته لیکن، افزایش نقدشوندگی اندازه گیری با و افزایش پراکندگی سود و نیز نسبت سهامداران نهادی، سبب افزایش تاخیر در تعدیل قیمت سهام می شود؛ ضمن اینکه تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام از نظر آماری معنی‌دار نبوده است

کلیدواژه‌ها: تأخیر در تعدیل قیمت سهام، ساختار مالکیت، کیفیت گزارشگری مالی، نقدشوندگی سهام

M.A. Thesis:

Stock turnover٫ stock traded features and delays in stock price adjustment

Considering the importance of the issue of the reaction rate of the capital market in adjusting the company's stock price and its impact on investor decisions, in this research, the effect of stock turnover and stock traded characteristics on the delay in stock price adjustment. To measure the delay variable in the stock price adjustment used by Ho and Maskowitz (2005) and the characteristics of the exchanged stock include the stock liquidity (measured by the number of trading days and the relative price gap), the quality of financial reporting (quality of earnings and accrual quality) and ownership structure (institutional ownership index). Using a sample of 135 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange over the period of 2010-2016 using the regression model, the results of this study indicate that with the increase in the volume of the stock exchanged, the delay in the stock price adjustment was reduced However, the increase in liquidity (measured by indicators of the number of trading days and relative price gap) and the increase in the dispersion of profits as well as the proportion of institutional shareholders increases the delay in stock price adjustment, while the effect of the quality of accruals on the delay in stock price adjustment It was not statistically significant

Keywords: Delay in stock price adjustment, ownership structure, financial reporting quality, stock liquidity