دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین قدمیاری، ۱۳۹۹

رهبری تحول آفرین مدیران و توانمندسازی کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی سرمایه اجتماعی

هدف از این پژوهش رهبری تحول آفرین مدیران و توانمند سازی کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری نیشابور و شهرهای اقماری، جمعاً 1740 نفر، بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 314 نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 60 گویه بود، استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 30 تن از متخصصین و اساتید رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از 0.7 به دست آمد که در حد قابل قبولی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و برای آمار توصیفی از نرم SPSS22 و آمار استنباطی از معادلات ساختاری نرم افزار AMOS استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین رهبری تحول آفرین مدیران و توانمند سازی کارکنان و سرمایه اجتماعی و رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سرمایه اجتماعی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و توانمند سازی کارکنان تأثیر میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها: رهبری تحول آفرین مدیران، توانمند سازی کارکنان، سرمایه اجتماعی

M.A. Thesis:

Transformational leadership of managers and empowerment of employees according to the variable mediating role of social capital

The purpose of this study was to transform managers' leadership and empower employees with respect to the variable mediating role of social capital. The statistical population included all employees of Neishabour municipality and satellite cities, a total of 1740 people. Using Cochran's equation, the number of statistical samples was 314. A researcher-made questionnaire consisting of 60 items was used to collect information. Its face and content validity was confirmed by 30 experts and professors and its reliability in a preliminary test with 30 subjects for all variables studied was higher than 0.7. The result is acceptable. Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis and SPSS22 software was used for descriptive statistics and structural equations of AMOS software were used for inferential statistics. used. Findings showed that there is a significant relationship between transformational leadership of managers and employee empowerment and social capital. On the other hand, there is a significant relationship between social capital and employee empowerment. Social capital also has a mediating effect on the relationship between managers' transformational leadership and employee empowerment.

Keywords: Transformational Leadership Leadership, Employee Empowerment, Social Capital.