دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم فروهر، ۱۳۹۷

پیش بینی میزان توجه بر اساس منبع کنترل و ذهن آگاهی در منجیان غریق

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترل و ذهن آگاهی با میزان توجه منجیان غریق بود. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را منجیان غریق استان خراسان رضوی تشکیل دادند که از این بین 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع داده¬ها از سه پرسشنامه منبع کنترل (راتر، 1966)، ذهن آگاهی (سینوت و همکاران، 2014) و آزمون توجه (بهرامی و همکاران، 1391) استفاده شد. در ادامه اطلاعات به دست آمده و با استفاده از آزمون¬های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. لازم به ذکر است در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 در سطح خطای 05/0 بهره گرفته شد. یافته¬ها پژوهش حاضر نشان داد که بین منبع کنترل و میزان توجه منجیان غریق، همبستگی بسیار ضعیف و غیر معنی داری وجود دارد. بین ذهن آگاهی و میزان توجه منجیان غریق، همبستگی ضعیف و معنی داری وجود دارد. همچنین از بین دو متغیر ذهن آگاهی و منبع کنترل، تنها متغیر ذهن آگاهی می تواند سهم یگانه و معنی داری برای پیش بینی میزان توجه منجیان غریق داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: میزان توجه، منبع کنترل، ذهن آگاهی، منجیان غریق

M.A. Thesis:

Predict the amount of attention based on the source of control and mind-consciousness in the survivors

The purpose of the present study was to investigate the relationship between locus of control and mindfulness with the amount of attention of lifeguards. The methodology of the research was descriptive and correlational. The statistical population of this research was the lifeguards of Khorasan Razavi province, among which 320 participants were selected as samples. For data collection, three questionnaires including locus of control (Ratter, 1966), questionnaires, mindfulness (Sinute, 2014) and attention test (bahrami, 2012) were used. Data was analyzed by Pearson correlation coefficient and regression tests. It should be noted that in this research, SPSS version 25 was used. The results of the research showed that there is not a positive and significant relationship between locus of control and amount of attention. there is a weak positive and significant relationship between mindfulness and amount of attention. Other results indicate that among the two variables, mindfulness was the stronger predictor for amount of attention in lifeguards.

Keywords: amount of attention, locus of control, mindfulness, Lifeguards