دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسلم سدیدی، ۱۳۹۷

تاثیر قابلیت یادگیری و خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی کارکنان آب منطقه¬ای خراسان رضوی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آب منطقه¬ای خراسان رضوی به تعداد 322 نفر می باشند که تعداد 168 نفر بصورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومژ و همکاران، خلاقیت سازمانی احسان¬فر و نوآوری سازمانی احسان¬فر استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL و آزمون¬های مدل معادلات ساختاری، تی مستقل و تحلیل واریانس یک¬راهه صورت گرفت. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) قابلیت یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارند. 2) بین قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 3) بین خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد می¬شود مدیران آب منطقه¬ای خراسان رضوی جهت بهبود نوآوری به قابلیت یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی توجه کنند

کلیدواژه‌ها: خلاقیت سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی

M.A. Thesis:

The Effect of Organizational Capacity and Organizational Creativity on Organizational Innovation

The present study investigating the impact of organizational learning capability and organizational creativity on organizational innovation in Khorazan razavi regional water authority. The method of the research is descriptive and the type is correlation. The population consisted of all employees of Khorazan razavi regional water authority. 168 people were randomly selected. The data was collected through Gomez organizational learning capability questionnaire, Ehsanfar organizational creativity questionnaire and Ehsanfar organizational innovation questionnaire. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient. SEM, one-sample t, and anova was used for data analyzing. The results showed that:1) organizational learning capability and organizational creativity impacts on organizational innovation. 2) There is a significant and positive relationship between the organizational learning capability and organizational innovation. 3) There is a significant and positive relationship between the organizational creativity and organizational innovation. therefore, suggested that management pay attention to organizational learning capability and organizational creativity in order to improve their organizational innovation

Keywords: organizational learning capability, organizational creativity, organizational innovation