دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن خالقی، ۱۳۹۷

تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

در سال¬های اخیر مدیریت منابع انسانی بر سبک رهبری سازمان و تاثیر آن بر عملکرد شغلی به¬عنوان یکی از مهم¬ترین عوامل موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش کارایی و بهره¬وری تاکید دارد. عملکرد شغلی را به¬عنوان ارزش رفتار سازمانی افراد تعریف کرده¬اند. عملکرد شغلی نقش مهمی در افزایش بهره¬وری فردی و سازمانی دارد و عوامل متعددی پیش¬بینی کننده¬ی عملکرد شغلی هستند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی¬ حمایت سازمانی ادراک شده انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی می¬باشند که به¬صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران، حمایت سازمانی ادراک شده آگونداز و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از آزمون¬ ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین رهبری معنوی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین رهبری معنوی و حمایت سازمانی ادراک شده رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) رهبری معنوی از طریق حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: رهبری معنوی، حمایت سازمانی ادراک شده، عملکرد شغلی