دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهری افشارراد، ۱۳۸۸

صور خیال در اشعار خواجوی کرمانی

رساله ای که اکنون با عنوان «صورخیال در اشعار خواجوی کرمانی» در اختیار ادب دوستان قرار دارد ، به عنوان پایان نامه ی تحصیلی خود انتخاب نموده و آن را به انجام رسانده است. در این پایان نامه سعی شده تا شعر خواجوی کرمانی از لحاظ بیان مورد بررسی قرار بگیرد. این پایان نامه دارای 3بخش عمده است ، که بخش اول شامل اطلاعاتی راجع به زندگانی و آثار و احوال این شاعر است. و بخش دوم نیز شامل یک فصل می باشد،که در این فصل راجع به پیدایش بلاغت و همچنین تصویر و تخیّل، در شعر سخن رفته و در آخر درباره ی بیان هم مختصر توضیحاتی داده شده است. بخش سوم که خود شامل5 فصل می باشد. فصل اول به ارزیابی اشعار این شاعر از لحاظ تشبیه و انواع تقسیم بندی آن پرداخته و تمام دیوان منظوم این شاعر را مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم درباره ی استعاره و انواع آن صحبت شده است و در فصل سوم تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم مجاز و در فصل پنجم درباره ی کنایه و نمونه هایی از آنها در شعر این شاعر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مجموعه سعی شده به تفکیک هر قسمت عنوان گردد، تا امکان استفاده برای خوانندگان آسان تر باشد.

کلیدواژه‌ها: