دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه شفیع ثانی، ۱۳۹۷

جلوه های طبیعت در شعر رمانتیک فارسی بر پایه ی اشعار نیما یوشیج، گلچین گیلانی، فریدون مشیری و سهراب سپهری

طبیعت و جلوه‌های آن همواره از تأثیرگذارترین عناصر سازنده و جزء لاینفک شعر توصیفی و رمانتیک بوده است. در ادبیّات معاصر در گستره شعر امروز هم این ویژگی از کارکرد بسیار بالایی برخوردار است. در این پایان نامه که شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد اشعار نیما یوشیج، گلچین گیلانی، فریدون مشیری و سهراب سپهری از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اوّل شامل کلیات تحقیق است. در فصل دوم به زندگی و ویژگی‌های شعر این شاعران پرداخته شده است. در فصل سوم، عناصر طبیعت که در شعر این شاعران به صورت مشترک وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم به بسامد عناصر طبیعت در اشعار آنان پرداخته شده و نهایتاً به نتیجه گیری و منابع ختم گردیده است.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر، عناصر طبیعت، نیما یوشیج، گلچین گیلانی، فریدون مشیری، سهراب سپهری

M.A. Thesis:

Nature Effects in Persian Romantic Poetry Based on Nima Youshij, Golchin Gilani, Fereidoun Moshiri and Sohrab Sepehri

Nature and its maifestations have always been an effective and inseparable part of romantic and deseriptive poetr. This feature has also been effective and efficient in the domain of contemporary poetry. The present thesis, which contains an introduetion and four chapters, investigates the poetry of Nima Youshij, Golchin Gilani, Fereydon Moshiri and Sohrab Sepehri, in relation to this feature. The first chapter is a general background of the study. The second chapter studies the life of the poets and the choraeteristics of their poetry. The third chapter investigates the natural elements common among the works of thes poets. And finally the fourth chapter introduces the frequency of the natural elements used in their poetry.

Keywords: Contemporary poefry, natural elements, Nima Youshig, Golchin Gilani, Fereydon Moshiri, Sohrab Sepehr